Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Gamle AALBORGhuse i Tekst og Billeder" af P. C. Knudsen 1929

Peder Christian Knudsen (1873-1949) kom til verden i Fjelstervang, Vorgod sogn i Vestjylland som søn af en gårdmand. Ved hans død fremgår det af kirkebogen for Budolfi kirke,  at han var pensioneret viceskoleinspektør. Han fik udgivet et mindre antal slægtsbøger og lokalhistoriske bøger. Hoveværket er "Aalborg Bys Historie", der i 1931-33 udkom i 3 bind.

"Gamle Aalborghuse i Tekst og Billeder" udkom i 1929, afsluttes med et register over de omtalte personer og indledes med:

Nærværemnde Hæfte har en dobbelt Hensigt: I første Række at præsenlere nogle af Byens ældste og mest karakteristiske Huse og dernæst at yde et Bidrag til Byens Personalhistorie. Teksten er i Hovedsagen hentet fra Pante- og Skødeprotokoller for Aalborg Købstad samt fra Brandtaksationsprotokollerne for samme By.

For faa Aar siden er vore ældste Pante- og Skødeprotokoller afleveret til Landsarkivet i Viborg, hvilket i høj Grad har besværliggjort Arbejdet. Hertil kommer, at man savner Registre til de ældste af disse Protokoller. De nyere Protokoller, som opbevares paa Fleskum Herreds Tinghus, er derimod forsynet med Register, saa Arbejdet med dem gaar let fra Haanden. Den ældste Protokol gaar tilbage til ca. 1685. Længere kan man altsaa ikke ad den Vej forfølge en Ejendoms Historie.

Naar en Del af de her beskrevne Ejendomme ikke er ført saa langt tilbage i Tiden, er Aarsagen altsaa den, at man ikke har Registre til de ældste Protokoller.

Emnet er ikke udtømt med dette Hæfte, og forhaahentlig vil et andet Hæfte i en ikke uoverskuelig Fremtid følge efter.

Udgivet med Understøttelse — bl. a. af »Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse«.

 

               Aalborg, i Juni 1929. 

                                                                                                                    P. C. KNUDSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.