Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AALBORG HANDELSSTAND's Historie 1431-1913" af C. Klitgaard, 1913

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt, og fik optaget mange artikler i Vendsysselske Aarbøger.

I 1913 fik han af Aalborg Handelsforening til opgave at skrive "Aalborg Handelsstands Historie 1413-1913 I Anledning af 50-Aars-Dagen for dens Overgang fra Købmandslav til fri Forening 27. Oktober 1863". Bogen indledes med disse forord:

Da Bestyrelsen for Aalborg Handelsforening i Efteraaret 1912 anmodede mig om at skrive Foreningens Historie i Anledning af det forestaaende Jubilæum, gik jeg ikke til Arbejdet uden Betænkeligheder, thi dels forekom Tiden til Forstudierne mig for knap, og dels nærede jeg Ængstelse for, at Værket i Følge min personlige Tilbøjelighed skulde blive for mosaikagtigt og komme til at savne den Flugt i Fremstillingen, som et saadant Festskrift helst skulde have.

At jeg ikke har kunnet følge den gode Horats’ Forskrift, »nonum prematur in annum«, og ved en saadan Lagring opnaa at faa Produktet afklaret, ligger i Sagens Natur; om jeg alligevel saa nogenlunde har undgaaet baade Scylla og Charybdis — Fordybelse i Trivialiteter paa den ene Side og overfladisk Behandling af Emnet paa den anden — overlader jeg til den velvillige Læsers Dom, idet jeg takker Foreningens Bestyrelse, fordi den fuldtud gav mig frie Hænder med Hensyn til Stoffets Behandling og Skriftets Omfang. Dernæst min Tak til Enhver — baade Personer og Institutioner — som har ydet mig Bistand, og særlig til Hr. Pastor Alex. Rasmussen, S. Kongerslev, der har hjulpet mig med Korrekturen.

                                                                                                      C. KLITGAARD.

Det Kongelige Bibliotekek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.