Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til AALBORG BY's Historie". Af D. H. Wulff, 1891-95

Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var født i Fredericia som søn af en adjunkt og valgte selv samme livsbane, idet han blev adjunkt og senere lektor ved Aalborg katedralskole. Han var en aktiv foreningsmand, som i en periode var medlem af Aalborg byråd og samtidig medstifter af det jydske historisk-topografiske Selskab, der fra 1866 udgav "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", hvis redaktør han var i adskillige år. Selv bidrog han også med en del artikler, bl.a. "Bidrag til Aalborg Bys Historie", der er fordelt på 2 delartikler i 1891-93 og 1 artikel i 1893-95.

Forfatteren indleder med:

I flere Aar har jeg samlet Bidrag til Aalborg Bys Historie, idet det oprindelig var min Agt engang at levere en fuldstændig Udsigt derover. I dette Øjemed har jeg gjennemgaaet den største Del af Raadstuearkivets ældre Samlinger indtil henimod dette Aarhundrede, ligesom ogsaa andre stedlige Arkivalier, og i nogle Aar har jeg benyttet min Sommerferie til ved Ophold i Kjøbenhavn at gjøre Samlinger i Rigsarkivet og det store kongelige Bibliotek. Men dels er det herværende Raadstuearkiv meget mangelfuldt, saa at det ikke lod sig gjøre at give en samlet Fremstilling af enkelte Institutioners Historie, dels savnede jeg Midler til at ofte saa megen Tid, som der krævedes til at fuldstændiggjøre og bearbejde Samlingerne, og dels kom dertil nogen legemlig Svaghed, som for tidlig afbrød mit Arbejde. Dette er Grunden til, at der ikke er kommet noget helt ud af mine Bestræbelser, og at jeg herved, for at ikke mit Arbejde skal være helt spilt, ligesom ogsaa enkeltvis andetsteds, f. Ex. i den lille Bog "Aalborg før og nu", i Vejviser for Aalborg 1874 og spredt omkring i Jydske Samlinger og Kirkehistoriske Samlinger, lader aftrykke de Bidrag til Aalborg Bys Historie, som kan antages at have Interesse ogsaa i andre Henseender.

Jeg har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1891-93: Siderne 371-376

1891-93: Siderne 379-448

1893-95: Siderne 152-229