Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oekonomisk-physisk Beskrivelse over SCHAGENS KIØBSTÆD og SOGN" af Olaus Olavius, 1787

Olafur Olavius (1741-1788) blev født på Island og ses fra 1779 som told- og konsumtionsforvalter i Skagen.

I 1787 fik han udgivet sin bog om Skagen. Det er et gedigent og anerkendt værk på 434 sider, hvor levevis, erhvervsforhold m.m. beskrives, dokumenteret med statistikker for befolkning og varehandel. Han er samtidsvidne til den store sandflugt og beskriver tilsandingen af St. Laurentti Kirke:

Kapitlernes Indhold


Om Schagens Kiøbstæds forrige og nærværende Forfatning
Om Bygninger paa Schagen m. v.
Om Egnens Beskaffenhed og Sandflugtens Overgang
Om de endnu overblevne Væxter paa Schagen og udi Schagens Sogn, med nogle tilføiede Anmerkninger
Om fireføddede Dyr, Orme og Insekter
Om Fugle, som sees ved Schagen og i Schagens Sogn
Om de Fiskeslægter og Fiskearter, som falde omkring Schagen
Om Fiskeredskaberne, og Maaden, at fange Saltvandsfiske paa, omkring Schagen
Om Fiskevarenes nærværende Tilvirknings- og Behandlingsmaade paa Schagen
Om Fuglefangsten
Om Schagens Kiøbstæds Handel
Om Baade og Fartøiernes Bygningsmaade, samt nogle Iagttagelser, Søefarten vedkommende
Om Strandings-Tilfælde
Om den saa kaldede Martørv og anden Ildebrand, Schagens Kiødstæds Næringer betræffende
Om Gudsdyrkelsen, Sæderne og overtroiske Levninger m. v.
Om Forsøg med Jordboeret
Om besynderlige Ord og Talemaader i denne Egn
Om Vind og Veirligt, samt deraf flydende Følger, saavidt Schagen især og tilgrændsende Egn angaaer
Om Forslag til Schagens Kiøbstæds og Sogns Opkomst og Forbedringer, med anhængiggiort Disputats om Sandflugtens Hæmmelse

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link