Jens Peter Stenholm (1868-1928) kom til verden i Stenholm, Sevel sogn, Ringkøbing amt og blev i dåben kaldt Jens Peter Christensen. Ved hans død i Aalborg fremgår det af kirkebogen, at han var tandlæge.

I 1904 fik han udgivet: "Bidrag til Aalborg Bispedømmes Historie. Udgivet i Anledning af 350-Aars-Dagen for Aalborg Bys Ophøjelse til Stiftshovedstad". Bogen indledes med disse forord:

Under Udarbejdelsen af nærværende lille Skrift om Aalborg Bispedømme har det særligt været min Opgave at give en udførligere Beskrivelse af Bisperesidensernes Historie; med Hensyn til Afsnittet om Biskopperne har jeg kun givet en kortere Fremstilling, dog med Undtagelse af Tidsrummet fra Slutningen af det 17. til Begyndelsen af det 19. Aarhundrede.

Jeg bringer min bedste Tak til alle, der har været mig til Hjælp og Støtte under Arbejdet, og særlig takker jeg d'Hrr. Rektor Dr. phil. A. Heise, Dr. phil. A. A. Bjørnbo, cand. mag. C. Behrend og Adjunkt H. G. Wiwel; ligeledes takker jeg Hr. Arkivar Saxild, der beredvillig har stillet Provinsarkivet til Afbenyttelse, og Arkivmedhjælper Hr. Stabssergent J. Danielsen, der har taget flere Afskrifter for mig.

 

        A a l b o r g, d. 29. September 1904.

 

                                                   Udgiveren.

Bogen afsluttes med afskrift af 22 dokumenter fra perioden 1545-1827. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.