Jens Vincent Albert Eduard Hostrup-Schultz (1865-1931) var født i København og ses som kaptajn og plantageejer.

I 1906 fik han udgivet: "Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd : Genealogiske Efterretniner", der afsluttes med en meget fyldigt navneregister og indledes med:

Naar jeg nu udsender Slutningen af mine Optegnelser om Embedsmænd i Helsingør, føler jeg Trang til at sige et Par Ord, da jeg nu ser paa Bogen med andre Øjne end ved Trykningens Begyndelse.

Da jeg for adskillige Aar siden begyndte at gennemgaa de helsingørske Arkivalia i Provinsarkivet for Sjælland, for at samle Materiale til Helsingørs ældre Historie, noterede jeg hvad jeg fandt vedrørende Embedsmændenes Familieforhold, og disse Optegnelser hobede sig snart betydelig op. Jeg besluttede mig da til at supplere, hvad jeg havde, ved en systematisk Gennemgang af Byens Kirkebøger for saa at udgive det. Hvad jeg herved tilvejebragte, var fra et almindeligt personalhistorisk Synspunkt kun ufuldstændigt; mange af de paagældende Personer tilbragte kun en Del af deres Liv i Helsingør. Det laa udenfor min egentlige Opgave, at følge Personernes Historie uden for denne By, og Oplysningerne herom har jeg derfor ikke samlet systematisk, men vel oftere tilføjet. Selv om herved fremkom nogen Ujævnhed, nærede jeg desuagtet det Haab, at mine Samlinger vilde have nogen Betydning, naar de i trykt Skikkelse kom Folk i Hænde, der interesserede sig for Genealogi. Det kunde være et Grundlag, et Udgangspunkt. Efterhaanden som Udgivelsen skred frem, har jeg imidlertid set, at de behøve ikke alene Tilføjelser, men Rettelser, og det ikke ganske faa. Forud for Udgivelsen burde der være gaaet et ikke ringe Arbeide i andre Arkiver og Gennemgang af en hel Del Litteratur. Jeg vil derfor være taknemlig for enhver Tilføjelse eller Rettelse, man velvillig vil sende mig, og enhver saadan vil blive indført i et Eksemplar af Bogen, der vil være tilgængeligt for Offentligheden i Provinsarkivet for Sjælland. Jeg skal endnu gøre opmærksom paa følgende.

Hvor der ved en Fødsel kun er angivet et Aarstal uden nogen Dato, stammer Opgivelsen i saa godt som alle Tilfælde fra, at der i Kirkebogen ved Vedkommendes Begravelse er opgivet hvor gammel han var, da han døde, eller fra at Børnenes Alder nævnes i Skiftet efter Forældrene. Disse Tal er derfor ikke altid fuldt paalidelige.

Saa godt som alle Vegne, hvor der ved en Fødsel, et Dødsfald eller Bryllup er anført baade Dato og Aarstal stammer denne Opgivelse fra Kirkebogen. Her har jeg imidlertid begaaet den store Fejl, at jeg har benyttet Betegnelsen f. (født) og f (død) i Stedet for døbt og begravet. I saa godt som alle Tilfælde skulle Datoerne forstaas paa sidste Maade, og herved er det bl. a. en Del Steder kommet til at se ud som om Skiftet var begyndt inden Vedkommendes Død, men det vil kun sige, at Skiftet er paabegyndt inden Vedkommendes Begravelse.

Hvad de bag i Bogen anførte Kildeangivelser angaar, da har jeg kun troet det nødvendigt at medtage saadanne, der henvise til Steder, hvor det ellers ikke let vil falde nogen ind at søge.

Jeg kan ikke slutte Arbejdet med denne Bog uden at bringe en varm og oprigtig Tak til alle, der i de sidste Aar have været ansatte ved „Provinsarkivet for Sjælland“ for den overordentlige Imødekommenhed, jeg altid har mødt der ude, og for den Beredvillighed til at efterkomme mine til Tider meget ubeskedne Ønsker om Fremtagelse af Arkivalier, der navnlig under Korrekturlæsningen paa Bogen ikke saa sjældent har antaget betydelige Dimensioner. Ligeledes bringer jeg en Tak til Cand. phil. V. Høst for hans store Hjælp ved Affattelsen af Registret. Maatte det nu vise sig, at Bogen maatte vække saa megen Interesse, at den blev forsynet med rigtig mange Tilføjelser og Rettelser, saa er der vel Haab om, at der ad Aare kan komme til at foreligge en nogenlunde udtømmende Genealogi over Helsingørs Embedsstand, og saa er Maalet med mit Arbejde naaet.

 

                           København, H. C. Ørstedsvej 46, i November 1906.

                              V. Hostrup Schultz.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.