Carl Ferdinand Allen (1811-1871) kom til verden i København som søn af en sølvpletter. Han voksede op i trange kår, men som 15-årig lykkedes det for ham at blive optaget på Metropolitanskolen, herfra dimitteredes han 4 år senere til universitetet. Som 25-årig bestod han teologisk eksamen, men det blev som historiker, han gjorde sig gældende. Han er kendt for et stort og anerkendt historisk forfatterskab.

I 1873 (2 år efter hans død) udkom: "Breve fra danske Krigsmænd, skrevne til Hjemmet under Felttogene 1848, 1849, 1850", som indledes med:

Fortale.

 

Under den første slesvigske Krig opstod den Tanke hos mig, at det vilde være af megen Interesse, om man fra selve Folket kunde faae et Udtryk for den Aand og Stemning, som i hiin bevægede og farefulde Tid var raadende hos det. Et saadant umiddelbart, tro og paalideligt Vidnesbyrd forekom det mig, vilde de Breve afgive, som fra de for Danmarks Ret og Ære kjæmpende Krigsmænd sendtes til Frænder og Venner i Hjemmet. Jeg var overbeviist om, at Tidens Pulsslag under de skiftende Begivenheder stærkt vilde lade sig fornemme i dem, og at de vilde afgive en Kilde til historisk Oplysning, der vel var meget forskjellig fra de sædvanlige, men derfor ikke af mindre Betydning. Jeg lod derfor en Opfordring udgaae i de offentlige Blade om at meddele mig slige Breve til Udgivelse. Den fandt stor Deeltagelse. Mangfoldige Breve, flere Tusinde, bleve indsendte til mig. Jeg tog strax fat paa Arbeidet med at ordne og forberede et Udvalg deraf til Udgivelse. Det var et ikke ganske let Arbeide paa Grund af den store Masse Breve, der maatte gjennemgaaes, og den Vanskelighed, der ofte mødte ved Valget; desuden var Fleertallet af Brevene skrevne med en saa daarlig Haand, at Læsningen var særdeles vanskelig; mange maatte afskrives for at kunne bruges efter Bestemmelsen. Ikke længe efter fik jeg imidlertid en offentlig Ansættelse, som for en lang Tid gjorde Krav paa al min Arbeidskraft. Brevene bleve derfor henlagte. Senere kom adskillige litterære Arbeider til, der ikke lode sig afvise eller udsætte, og som Tiden saaledes skred frem, traadte ogsaa hine Breve og deres Udgivelse meer og meer i Baggrunden for mig. Under den sidste Krig 1863—64 levede imidlertid Tanken paa disse Breve atter op med fuld Kraft; jeg tog atter Arbeidet for, og en betydelig Deel deraf blev bragt til Ende. Men Krigen og den offentlige Stemning tog en saadan Vending, at det blev mig utaaleligt at sysselsætte mig med disse Breve, til hvis mandige og haabefulde Freidighed den daværende Nedslagenhed og Modløshed dannede en altfor skjærende Modsætning: jeg lagde dem atter trøstesløs hen. En Luftning af en bedre og tillidsfuldere Aand har i de sidste Aar atter udbredt sig over vort Fædreneland, saa at ikke længere hiin Grund kunde have afholdt mig fra Arbeidets Fuldførelse; men jeg tvivler alligevel om, at jeg under Sysselsættelse med et andet større videnskabeligt Arbeide havde fundet Stunder dertil. Under et længere Ophold i Syden, som blev mig paatvunget for derved om mulig at raade Bod paa en langvarig Sygelighedstilstand, greb jeg imidlertid gjerne dette Arbeide, der lod sig udføre ved selve de medbragte Breve uden den Mangfoldighed af Hjælpemidler, som et videnskabeligt historisk Arbeide krævede, og som det ikke var muligt at føre med sig eller paa disse Steder at finde. Saaledes ordnedes og gjordes færdig til Udgivelse det Udvalg af Breve fra Krigsaarene 1848—50, som herved fremlægges for Almeenheden. Den Tid af en Snees Aar, der er hengaaet siden Udgivelsen først paatænktes, har iøvrigt havt den Fordeel, at adskillige Betænkeligheder, som der kunde være ved Udgivelsen af nogle af Brevene i den nærmeste Tid, efterat de vare skrevne, ved den lange Tid, der nu ligger mellem Affattelsen og Udgivelsen, kunne betragtes som bortfaldne. — Udvalget er gjort efter bedste Skjøn; blandt det mange Gange større Antal af Breve, der ere skudte tilside, findes der vistnok ikke faa, der med samme Føie kunde være optagne som adskillige af de meddeelte; men der maatte tages Hensyn til, at Samlingen ikke blev altfor stor og omfattende. Om Udgivelsesmaaden har jeg kun at bemærke, at hvad der er optaget, naturligviis er aftrykt ordret, men at Meget, som var af ligegyldigt Indhold eller indeholdt Gjentagelser er blevet udeladt; slige Udeladelser ere betegnede ved nogle Punkter. Retskrivningen maatte nødvendigviis ændres. Skjøndt der forekom ikke faa Exempler ikke blot paa en ordentlig Retskrivning, men paa det vigtigere, en jævn, klar og anskuelig Fremstillingsmaade, saa var dog i de fleste Tilfælde Bogstaveringen saa slet, at den vilde vanskeliggjøre Forstaaelsen og paa Tryk tage sig endnu værre ud end naar Brevet læstes i Haandskrift. Retskrivningen er derfor blevet forandret og læmpet i Overeensstemmelse med den almindelig brugelige. Breve fra Mænd i høiere Stilling ere vel ikke udelukkede, men Hovedmassen bestaaer dog af Breve fra menige Soldater. At nogle Breve ere blevne medtagne, som ikke angaae selve Krigen, men den Tid og de Forhold, som gik umiddelbart forud, haaber jeg man vil undskylde baade formedelst Brevenes Form og Indholdets Sammenhørighed med det Følgende. Man maa i denne Samling i Almindelighed ikke søge Bidrag til Krigens ydre Historie; om der i denne Retning maaskee ogsaa kan findes et og andet Guldkorn, er det mere tilfældigt. Derimod ville Brevene troligen skildre de i Hæren til forskjellige Tider herskende Stemninger og Følelser, saaledes som de fremkaldtes ved og paavirkedes af Krigens Gang og Fædrelandets almindelige Stilling i hine mærkelige Dage, og de ville ved Siden af meer eller mindre ufuldkomne Beskrivelser af Krigsbegivenheder give et tro Billede af den kjæmpende Hærs indre Tilstand og almindelige Forhold i forskjellige Retninger. Den danske Soldats Væsen og Charakteer vil heri fremtræde med udpræget Bestemthed. Og ikke det alene. Der aabnes os ogsaa et Indblik i Folkets Indre fra heel andre Sider. Skjøndt bærende Musketten og iført Krigskjolen, glemte Soldaten ingenlunde Hjemmet; Tanken om dette forlod ham tværtimod aldrig; Brevene føre os til hans Hjem, til de der forladte Sysler, til hans Hustru og Børn, til de mange store og smaa Sorger, som Tanken paa dem førte med sig; Gudsfrygt, Nøisomhed, en rolig, fast og modig Beredvillighed til Opoffrelse for Fædrenelandet til Livets sidste Stund, ere Egenskaber, som finde et simpelt og jævnt Udtryk i disse Soldater-Breve. Ved Siden heraf fornægter sig heller ikke det gode Lune og den Sindets Munterhed, som seirer over Fortrædeligheder og Gjenvordigheder ved at lege og spøge med dem. Der foreligger her et Vidnesbyrd om det danske Folk, givet af det selv; det har, om jeg tør bruge det Udtryk, i al Uskyldighed skrevet sine egne Memoirer. I denne Henseende vil vel denne Samling være uden Sidestykke i nogen Litteratur.

 

                 Skrevet paa Corfu 11 Febr. 1869.

                                                                                                                                  C. F. Allen.

Bogen er opdelt i en første afdeling med breve fra forskellige:

1848.
1. Maler Joh. T. Lundby til sin Moder. Kbh. 20—21 Marts.
2. Chr. P. Fasterlund til sin Familie. 1ste Jægercorps. Varde-Egnen. Kbh. 22 Marts
3. Joh. T. Lundby til sin Moder. Kbh. 25 Marts
4. Brev fra Joh. T. Lundby. Kbh. 25 Marts
5. Brev fra Joh. T. Lundby. Kbh. 26 Marts
6. N. P. R. Schjørringe til sine Forældre. Laaland. Kbh. 27 Marts
7. Christian Søbølle til sin Kone. Laaland. Slagelse 30 Marts
8. Hans Jessen til sin Familie. Kliplev Sogn ved Aabenraa. Slesvig 13 April
9. Lars Svensen til Jernbanedirekteur G. Skram. Slesvig 14 April
10. Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfølge. 4de Bataillon. Kjøge-Egnen. Bercht ved Slesvig 21 April
11. J. F. Jensen Kundby til sine Forældre. 2det Jægercorps. Holbæk-Egnen. Hørup paa Als 26 April
12. Lars Sørensen Eilstrup til sine Forældre. Kbh. sidst i April
13. Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjær 2 Mai
14. Dragon Niels Knudsen Søndertang til sine Forældre. Lemvig-Egnen. Randers 4 Mai
15. Pigen Ellen Nielsen paa Als for Jens Andresen Damgaard til hans Moder. Ribe-Egnen. Mjang 6 Mai
16. Lars Sørensen Eilstrup til sine Forældre. Kbh. 14 Mai
17. Poul Hansen Aunø til sin Søster. 4de Bataillon. Balsløv (i Fyn) 15 Mai
18. Lieutenant W. Schønning til sin Moder. 1ste Bataillon. Slesvig 20 Mai
19. Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjær Mark 30 Mai
20. Lars Hansen Ammindrup til sin Familie. 1ste Bataillon. Nordsjælland. Als 8 Juni
21. Søren Nielsen Hemmed til sin Huusbonde. 1ste Jægercorps. Grenaa-Egnen. Stenderup 4 Juni
22. En Frivillig, Overjæger ved 3die Reserve-Jægercorps, til en Ven. Kolding 9 Juni
23. Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjær Mark 10 Juni
24. Johan Levring til sin Svoger og Søster. 1ste Reserve-Jægercorps. Viborg-Egnen. Torning Mølle ved Haderslev 22 Juni
25. Mads Andersen Jestrup til sine Forældre. 1ste Jægercorps. Thisted-Egnen. Sommersted 24 Juni
26. Christen Hansen Herfølge til sine Venner. 3die Bataillon. Kjøge-Egnen. Sønderborg 28 Juni
27. Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfølge. 4de Bataillon. Kjøge-Egnen. Bøgeskov ved Haderslev 29 Juni
28. Lieutenant J. P. Behrens til sin Broder. Steenvad Mølle ved Colding 3 Juli
29. Peder Jensen Fasterlund til sine Forældre. Varde-Egnen. Kbh. 16 Juli
30. Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og sine Forældre. Nordsjælland. Sønderjylland 18 Juli
31. Hans Hansen Nøddebo til sin Moder og Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Als 19 Juli
32. Underofficeer Rasmus Nielsen Aaderup til Godsforvalter Houg paa Gavnø. 2det Jægercorps. Næstvedkanten. Kjær paa Als 11 August
33. Rasmus Jensen til sin Farbroder. Constabel ved Batteriet Marcussen. Aarhuus-Egnen. Ulkjær pr. Veile 13 August
34. Rasmus Hansen Fannerup til sine Venner. Constabel. Grenaa-Egnen. Als 16 August
35. Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og Datter. 15de Bataillon. Nordsjælland. Hjennem 18 August
36. Morten Jensen Vognserup til sine Venner. Nordsjælland. Veile 18 August
37. Jørgen Christensen til en Ven. 1ste Jægercorps. Grenaa-Egnen. Greis 18 August
38. Peter Thielsen Møller til sin Broder. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Aarhuus 19 November
39. Samme til sin Svoger. Aarhuus 28 November

1849.
40. Tønne Petersen til sin Kone. 1ste Forstærknings-Bataillon. Vordingborg-Egnen. Vilslev 14 Januar
41. Jakob Nielsen til en Ven. 8de Bataillon. Lemvig-Egnen
42. Peter Thielsen Møller til sin Svoger. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Nørre Bjerre 28 Marts
43. Johan Levring til sin Søster. 3die Reserve-Jægercorps. Viborg-Egnen. Falsled ved Bogense 29 Marts
44. Rasmus Jørgensen til sin Kone. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Viby paa Als 9 August
45. Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 3die Reserve-Jægercorps. Laaland. Skovby paa Als 10 April
46. Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder. Tandslet Præstegaard paa Als 12 April
47. Brevskriveren ubekjendt. Sønderborg 12—13 April
48. Mads Jensen til en Ven. 1ste lette Bataillon. Rødovre ved Kjøbenhavn. Vollerup paa Als 12 April
49. Lieutenant Carl Ussing til sin Forlovede. 6te Linie-Bataillon. Bredballe pr. Veile 24 April
50. Hans Jensen Tindbech til sin Morbroder. 9de Bataillon. Randers-Egnen. Fredericia 25 April
51. Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder. Frederits 26 April
52. Hans Rasmussen Kaalsbæk til Pigen Anne Petersen, i Condition ved Frederiksborg. 1ste Jægercorps. Vester Mark 28 April
53. Peder Andersen til sine Forældre. 1ste Husar-Eskadron. Nordsjælland. Skadstrop 27 April
54. Niels Peter Christensen til sin Kone. 6te Reserve-Bataillon. Hjørring=Egnen. Middelfart 1 Mai
55. Peder A. til sine Søskende. (Mai)
56. P. E. Lorentzen til en Ven. 3die Jægercorps. Fredericia 2 Mai
57. Jens Rasmussen Balle til sin Kone. 1ste Reserve-Jægercorps. Grenaa-Egnen. 6 Mai
58. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Taarup 18 Mai
59. Lauritz Hansen Kousted til sine Forældre. 5te Dragon-Regiment. Randers-Egnen. Illerup 21 Mai
60. Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 3die Reserve-Jægercorps. Laaland. Sønderborg 25 Mai
61. Anders Larsen Kullerup til sine Forældre. 4de Forstærknings-Bataillon. Sorø-Egnen. Fredericia 27 Mai
62. Peder Cs. M. til sin Veninde Maren. Laaland. Sønderborg 30 Mai
63. Ellen Johanne Pedersdatter af Ammitsbøl til Rasmus Andersen Skjærbæk. 3die Dragon-Regiment. (Efter 31 Mai)
64. Hans Petersen Haarløv til sin Familie. 2det Jægercorps. Næstved. Augustenborg 5 Juni.
65. Jens Christiansen til sin Kone. 2det Jægercorps. Storehedinge-Egnen. Als 5 Juni
66. Johannes Larsen til sin Kone. Sønderborg 7 Juni
67. Lars Hansen til Provst Monrad i Marvede. Undercorporal ved 3die Bataillon. Næstved-Egnen. Byllerup 7 Juni
68. Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Klinting paa Als 11 Juni
69. Hans Hansen Nøddebo til sine Forældre. 1ste Forstærknings-Jægercorps. Frederiksborg-Egnen. Sønderborg 11 Juni
70. Johan Petersen Johansen til sin Familie. 1ste Reserve-Jægercorps. Als. Rerslev 11 Juni
71. Rasmus Hansen Fannerup til sine Venner. Constabel. Grenaa-Egnen. Rønhave-Batteri 12 Juni
72. P. E. Lorentzen til en Ven. 3die Jægercorps. Brenderup 12 Juni
73. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Roerslev 13 Juni
74. Johannes Larsen til sin Kone. 1ste Reserve-Bataillon. Sundsmark 13 Juni
75. Peter Thielsen Møller til en Ven. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Vindum 20 Juni
76. Rasmus Hansen Veilebye til sin Moster. 1ste Reserve-Jægercorps. Laaland. Aaby paa Fyen 24 Juni.
77. Anders Larsen til sine Forældre. 4de Forstærknings-Bataillon. Sorø-Egnen. Eiby 27 Juni, mellem Odense og Middelfart
78. Rasmus Hansen Veilebye til en Ven. 1ste Reserve-Jægercorps. Laaland. Aaby paa Fyen 27 Juni.
79. Christen Hansen Ballerup til sin Moder. 3die Jægercorps. Nordsjælland. Roulund pr. Middelfart 30 Juni
80. Jørgen Jensen Kyndby til en Ven. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Fredericia 7 Juli
81. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Borum 8 Juli
82. Rasmus Hansen Veilebye til en Ven. 1ste Reserve-Jægercorps. Laaland. Asperup paa Fyen 9 Juli
83. P. E. Lorentzen til en Ven. 3die Jægercorps. Svendstrup 9 Juli
84. Hans Pedersen Haarløv til sin Kone. 2det Jægercorps. Næstved-Egnen. Fredericia 10 Juli
85. Christopher Olsen Høsterkjøb til sine Forældre. 1ste Reserve-Jægercorps. Nordsjælland. Asperup 10 Juli
86. Johan Mortensen til en Ven. 2det Jægercorps. Ringsted-Egnen. Fredericia 12 Juli
87. Christen Mikkelsen til sine Venner. Kjøge-Egnen. Fænø 12 Juli
88. J. C. Madsen til sin Familie. Røile 17 Juli
89. Hans Pedersen Haarløv til sin Kone. 2det Jægercorps. Næstved-Egnen. Balsløv 21 Juli, paa Fyen
90. Jørgen Jensen Kyndby til en Bekjendt. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Fredericia 24 Juli
91. Tønne Pedersen til sin Morbroder og Kone. 1ste Forstærknings-Bataillon. Vordingborg-Egnen. Fænø 26 Juli
92. Pastor M. Melbye til Pastor Fenger. Asperup 27 Juli
93. Hans Pedersen Møller til sine Forældre. Matros. Fange fra Gesion. Tønder-Egnen. Glykstadt 1 August
94. Rasmus Jensen Hvalgaard til en Ven. Constabel ved Batteriet Marcussen. Aarhuus-Egnen. Assens 1 August
95. Peter Thielsen Møller til sin Familie. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Hveisel 8 August
96. Brev fra en Dame til sin Søster. Colding 9 August
97. Jens Hansen Braaby til Pastor Fenger. 4de Bataillon. Sorø-Egnen. Kjær 10 August
98. Brev fra en Dame til sin Søster. Colding 11 August
99. Christen Jensen til sin Broder. 3die Jægercorps. Varde-Egnen. Hygind ved Assens 24 August
100. Samme til Samme. Kekkenes 22 December

1850.
101. Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjæreste. Gammelgaard 31 Mai
102. Brev fra en Gardehusar til sin Broder. Nordsjælland. Branderup 12 Juli
103. Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Bøgballe 12 Juli
104. Morten Jensen Vognserup til sin Moder. Fodgarden. Nordsjælland. Flensborg 26 Juli
105. P. Pedersen Grædde til en Ven. 3die Depotcompagni. Putgaarden paa Femern 30 Juli
106. Svend Nielsen til sin Kone. 1ste Depotcompagni. Nordsjælland. Sønderborg Juli
107. Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Store Dannevirke 2 August
108. Morten Larsen Benneboe til sin Familie. Hollingsted 3 August
109. Jørgen Jensen Kyndby til sine Forældre. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Hørup paa Als 3 August
110. L. P. Christensen Gjerløv til sin Søster. 2den lette Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Dannevirke ved Slesvig 4 August
111. Lars Jensen til sin Broder. 1ste lette Bataillon. Frederikssund-Egnen. Den 6te Brigades Leir ved Huusby Skov 9 August
112. Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Store Dannevirke 19 August
113. Brødrene H. Hansen og P. Hansen til deres Familie. 1ste Forstærknings-Bataillon. Møen. Huusby 8 September
114. Christen Larsen Ballerup til sin Familie. 3die Jægercorps. Nordsjælland. Cosel ved Ekernførde 19 September
115. Brev fra en Premierlieutenant ved 6te Dragon-Regiment til sin Søster. Cantonnement Lyrskov 24 September
116. C. C. Sønderbye til en Ven. 1ste Reserve-Jægercorps. Ringkjøbing-Egnen. Omtrent sidst i September
117. Frederik Knudsen til sin Broder. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Flensborg 4 Oktober
118. Ole Nielsen Kollerød til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Frederiksstad 3 Oktober
119. R. Jørgensen til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Frederiksstad 7 Oktober
120. Ole Nielsen Kollerød til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Frederiksstad 10 Oktober
121. H. Hansen til sin Familie. 1ste Forstærknings-Bataillon. Møen. Lille Dannevirke 1 November
122. Niels Nielsen Suserop til en Ven. 4de Reserve-Bataillon. Sorø-Egnen. Frederiksstad 12 December

og anden afdeling med:

Breve fra Ole Andreasen til sin Moder, sine Søskende, Svoger og Venner. 2det Jægercorps, 2det Compagni. Jægerspriis. Dødelig saaret i Slaget ved Fredericia den 6te Juli 1849

Breve fra Ole Christinn Sørensen til sin Kone. 3die Reserve-Jægercorps, senere 1ste Reserve-Jægercorps. Hjørring-Egnen. Af Profession Skomager

Breve fra Niels Petersen Viemose til sine Forældre og Søskende. Først Menig ved 4de Bataillon, senere Sergeant ved 1ste Forstærknings-Bataillon. Laaland. Af Profession Snedker

Jeg har scannet bogen. Den er trykt med gotisk skrift, som jeg har OCR-behandlet med Transkribus. Resultatet er en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link