Breve fra og til Holger Drachmann blev udgivet i 1968-70 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Morten Borup påtog sig at transskribere og kommentere de mange breve. Udgiverselskabet indleder i 1968 med:

FORORD

 

Breve fra og til Holger Drachmann er bevaret i et sådant omfang, at det hverken vil være muligt eller rimeligt at udgive dem i deres helhed. Der vil altid kun kunne være tale om at publicere udvalgte dele af korrespondancen, og det her foreliggende udvalg er afgrænset både sagligt og tidsmæssigt; sagligt er udvalget indskrænket til korrespondancen med offentligt kendte personligheder blandt hans venner, og det behandler derfor i første række hans litterære og kunstneriske interesser. Tidsmæssigt har man valgt at slutte af med udgangen af året 1883 - det år, da Drachmann brød med Brandesianismen.

Selskabet håber, at det vil blive muligt at fortsætte dette udvalg for den følgende periode helt op til 1908, Drachmanns dødsår. Udgivelsen af et udvalg af breve, der belyser digterens privatliv, kunne ligeledes være ønskelig, men vil formentlig først kunne realiseres efter afslutningen af den litterære korrespondance.

Tre store samlinger af digterens breve er efter hans og hans enkes død indlemmet i Det kgl. biblioteks håndskriftsamling; den sidste af samlingerne blev så sent som i 1964 fremdraget i Drachmanns hus i Skagen. Hvor intet andet er anført, befinder de her offentliggjorte breve sig i biblioteket. De gengives principielt i deres helhed; de få udeladelser, der er foretaget enten af diskretionshensyn, eller fordi indholdet er uden interesse, er markeret ved [. ..].

Udgivelsen af det foreliggende udvalg er muliggjort ved bevillinger fra Statens almindelige Videnskabsfond, overfor hvilket Selskabet herved giver udtryk for sin bedste tak.

 

                                                   Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Ved udgivelsen af bind III og IV indledes med:

FORORD

 

Med de nu foreliggende to bind er Drachmanns brevveksling på det litterære og kunstneriske område ført frem til hans død. Da det ved udsendelsen af de to første bind, tiden 1862-83, endnu var usikkert, om man ville blive i stand til at fortsætte udgivelsen, blev disse bind forsynet med indledning, kommentar og registre. Det tilsvarende apparat findes naturligvis her, og benytteren af værket må blot være opmærksom på, at der i givet fald må slås op to steder.

Selskabet retter en varm tak først og fremmest til Statens humanistiske forskningsråd, der har muliggjort udgivelsen, men også til de institutioner og privatpersoner, der har stillet breve og oplysninger til rådighed, ikke mindst medlemmer af den Drachmannske slægt og direktøren for Den Hirschsprungske Samling Eigil H. Brünniche. Hos Det kgl. Biblioteks håndskriftsamling har udgiveren mødt en udstrakt velvilje, som i høj grad har lettet arbejdet.

 

                                             Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogværket i 4 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I:   Breve 1862-1879

Bind II:  Breve 1880-1883 + kommentarer og registre til bind I og II

Bind III: Breve 1884-1893

Bind IV: Breve 1894-1908 + kommentarer og registre til bind III og IV