Carl Frederik Bricka (1845-1903) kom til verden i København som søn af en læge. Allerede tidligt i livet fattede han interesse for historie og er kendt for et omfattende historisk forfatterskab. Han var tilknyttet Det Kongelige Bibliotek og senere Rigsarkivet. Fra 1897 og til sin død var han rigsarkivar.

I 1900 fik Bricka optaget en artikel om Christian V's dagbog i "Danske Magazin". Artiklen udkom som særtryk og indledes med (i uddrag):

Efter at alle Christian V’s egenhændige Dagbøger paa en enkelt nær efterhaanden ere bievne trykte, bør ogsaa denne ene udgives, og det sker nu hermed. Det vil formentlig være ganske ufornødent at gjøre nærmere Rede for, hvor vidt forskjellige de, og da navnlig den her fremtrædende ligesom dens nærmeste Forgængere, ere fra almindelige Dagbøger, idet det personlige Element, der ellers spiller en saa stor Rolle i den Art Optegnelser, her er trængt stærkt tilbage. Det er først og fremmest Regenten, som her noterer de betydeligere Afgjørelser, han som saadan har truffet, og de vigtigere Efterretninger, Staten vedkommende, der ere indløbne til ham. Give de derfor i mange Henseender kun ringe direkte Oplysning om den kongelige Nedskriver selv og hans Omgivelser, indeholde de til Gjengjæld mangfoldige Bidrag til Statshistorien, og især ville de, der studere de ydre politiske Forhold, i Dagbøgerne finde en værdifuld Oversigt, da det er aabenbart, at Kongen har interesseret sig levende for disse Forhold. Det samme gjælder i øvrigt ogsaa Militærvæsenet. Hvor lidet personlige Dagbøgerne efterhaanden blive, derpaa have vi det bedste Bevis i den Omstændighed, at Aargangene 1695—98 (den lille trykte Dagbog for 1696 er noget for sig) ikke ere egenhændige, men førte af en anden, efter Sigende Overkrigssekretær Jens Harboe.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link