Laurits Hansen Smith (1754-1794) kom til verden i København som søn af en toldbetjent. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen. Han ses som lærer ved Landkadetakademiet og senere som sognepræst i Vejle og Frederiksberg og sidst som kapellan ved Holmen. Ifølge Wiberg døde han i København, hvor han opholdt sig, for stedse at kunde have dygtige Læger om sig; hans Charakteer ædel, hans Temperament fyrigt og lidenskabeligt, hvorfor han idelig attraaede Forandring; overordentlig afholdt for sine Taler; hans mange Skrifter vidne om sund og grundig Tænkning; han prædikede kuns 2 Gange her formedelst Svaghed; Holmens Menighed reiste ham en Æresstøtte af norsk Marmor. 

Artiklen er i 2 dele optaget i "Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i 1876 og 1877". Artilklen indledes med:

Af L. Smith, hvis Selvbiografi jeg har meddelt i Programmerne for 1874 og 75, har Bibliotheket omtrent 180 Breve. En Del deraf angaaende Norge og Personer i Norge er meddelt af L. Daae i Skriftet „Af Geheimeraad Johan v. Bülows Papirer“. Christiania 1864; i nærværende Program vil jeg, i det jeg meddeler et Udvalg af Smiths Breve, i Regelen forbigaa det af Daae meddelte som og det meste af hvad der i Selvbiografien er fortalt.

Det Kongelige Bibliotek har scannet indbydelsesskrifterne. Jeg har efterbehandlet disse scanninger og samlet de 2 artikler i en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.