Johannes Peder Lindbæk (1872-1919) var født i Ribe som søn af en adjunkt. Som 18-årig blev han student, og 7 år senere bestod han skoleembedseksamen med historie som hovedfag. I flere år opholdt han sig i Rom, hvor han samlede materiale til flere udgivelser bl.a. disputatsen "Pavernes Forhold til Danmark under Kongerne Kristiern I. og Hans". Senere  blev det til værker om danske klostre og i 1903-10: "Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660-1676", der blev udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.

Bogværket blev omtalt i Historisk Tidsskrift (i uddrag):

Dr. J. Lindbæk har nu fuldført sin for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie besørgede Udgave af Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie. Udgaven slutter sig paa en værdig Maade til den Række andre Publikationer, som det nævnte Selskab har Æren for at have foranlediget; Arbejdet er udført med stor Kyndighed og megen Omhu af Udgiveren. Benyttelsen af Kildestoffet lettes ved en Sagoversigt, der er ordnet systematisk efter lignende Principper, som Erslev har anvendt til sin Udgave af Aktstykkerne til Rigsraadets Historie; tillige er givet en Oversigt over Statskollegiets Historie og en Fortegnelse over dets Medlemmer.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de 2 bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind (1660-1670)

Andet Bind (1670-1676)