Holger Hansen (1864-1938) blev født på Frederiksberg som søn af en fhv. købmand. Han fik en læreruddannelse og blev i 1893 ansat som assistent ved det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn. Senere blev han landsarkivar for Sjælland og kendt for sin store viden inden for 1700-tallets historie.

På Rigsarkivets vegne påtog Holger Hansen sig at arbejde videre med afskrivning af 2.200 ordrer, der i 1768-72 udgik fra kabinettet. Mere en 1.800 ordrer afgik fra Struensees hånd i perioden maj 1770 til januar 1772. Bogværket udkom i 3. bind og indledes med:

Efterat allerede Rigsarkivarerne A. D. Jørgensen og Bricka havde syslet med Tanken om at udgive Kabinetsordrerne fra Struensees Tid, optoges Planen af Rigsarkivar Secher i betydelig udvidet Skikkelse, og Udførelsen overdroges til Landsarkivar G. Hornemann. Da denne i nogle Aar havde arbejdet paa Værket, viste det sig imidlertid uforeneligt med hans Embedsstilling, som det meste af Dagen bandt ham til Landsarkivet, og Udgivelsen overdroges derefter til Arkivsekretær Holger Hansen. Af Noterne i dette Bind skyldes dog i Afsnit A en stor Del, i B og D en mindre Del Arkivar Hornemann eller Dr. Secher selv.

Ved min Tiltrædelse som Rigsarkivar forelaa Manuskriptet til første Bind færdigt og de første Ark rentrykt, saaledes at Bindet hurtigt kunde gøres helt færdigt. Det samlede Værk vil komme til at omfatte endnu to Bind, hvis Udarbejdelse dog vil tage en rum Tid.


     Rigsarkivet i November 1916.
                                                                                                                        Kr. Erslev. 

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet de 3 bind, der er uden ophavsret til søgbare PDF-filer, der kan downloades her fra siden via disse links:

Første Bind

Andet Bind

Tredie Bind