Johan Henrik Tauber (1743-1816) var født i Aalborg som søn af en kobbersmed. Det siges, at han allerede som barn var en læsehelst. Som 19-årig blev han student og som 30-årig magister. Han var kendt som en respekteret debattør. Fra 1773 ses han som rektor for latinskolen i Horsens, fra 1781-87 var han rektor i Odense, og fra 1787-1808 rektor i Roskilde. Han anses for at være en af de mest fremtrædende skolemænd i Danmark i sidste halvdel af 1700-tallet. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1922 fik de udgivet bind nr. XXXVIII: "Blade af Rector Joh. Henr. Tauber's Dagbøger", der indledes med (i uddrag):

Johan Henrik Tauber (1743—1816) var en af Danmarks dygtigste Skolemænd i det 18. Aarhundrede. Hans Liv og Gerning er vel kendt i Literaturen dels gennem hans Selvbiografi, dels gennem forskellige Levnedsskildringer og dels endelig gennem den megen Omtale, han har været Genstand for af forhenværende Lærere og Disciple. Men han har desuden selv efterladt sig et mægtigt Værk i sine vidtløftige Dagbøger, der udgør 14 tykke, tætskrevne Kvartbind. Af disse Dagbøger har to bekendte Skolemænd (Overlærer D. H. Wulff og Rektor R. J. F. Henrichsen offentliggjort Uddrag, der giver udmærkede Bidrag til den danske lærde Skoles Historie og Forhold i Slutningen af det 18. Aarhundrede og til Belysning af Taubers Betydning som Skolemand.

Da disse Uddrag imidlertid er lidet tilgængelige for Læseverdenen i Tidsskrifternes overvældende Stofmasse, har Udg. ment, at en Del af disse Dagbøger atter bør fremdrages under en ny Behandling. De tidligere Udgivere, som selv var Skolemænd, har nemlig lagt særlig Vægt paa at fremdrage alt, hvad der vedrører Skolen, dens Gerning og Virksomhed, og Studiernes Gang ved Universitetet. Den her foreliggende nye Udgave af Uddrag af Dagbøgerne vil særlig meddele det, der vedrører Forfatterens private Liv og Person, hans Omgivelser og hans Tid, alt det som har almindelig personal- og kulturhistorisk Interesse. Af Hensyn til Dagbøgernes vidtløftige Stof og dettes specielle Karakter vil de dog kun omhandle Taubers Ungdomstid. Der fremstaar derved en ret mærkelig Fortælling om det danske Provinsliv — særlig fra Aalborg og Horsens — i det 18. Aarhundrede, med egne Ord berettet af en mærkelig, højt begavet Personlighed, vel nok en noget pedantisk og svagelig Bogorm, men tillige en livlig og morsom Satiriker og en sværmerisk og aandfuld Natur. Han blev i sin Samtid berømmet for sin Blidhed og Venlighed som Lærer og Rektor, vidste at knytte sine Undergivne til sig og at fremkalde den gode Aand, der, i Modsætning til Tiden, herskede i hans Skoler.

Vi vil da lade den unge Rationalist — og ikke den gamle konservative og udslidte Rektor — fortælle i sit eget Sprog og i Tidens Tone om sin lykkelige Barndom, om sin fattige Skole- og Studietid til han faar sit første Embede, og slutte med den unge Rektors enestaaende — halvt naive, halvt pedantiske — intime Beretning om sit Fornuftgiftermaal.

 

                                                                                                                                    Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.