Julius Margolinsky (1895-1978) er født i København som søn af en assistent. Han påbegyndte medicinske studier men afbrød og blev antikvarboghandler. Han nævntes for en enestående indsats for redning af jøder fra Tyskland i 1930'erne. I 1943 flygtede han til Sverige og efter hjemkomsten blev han knyttet til Det mosaiske Troessamfund, hvor han i næsten 30 år virkede som deres bibliotekar. I denne periode skrev han mange artikler om jødiske forhold. 

I 1978 udkom hans anerkendte værk: "Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976", der indledes med:

FORORD

 

Trykte dødsfaldsfortegnelser er vigtige hjælpemidler ved slægtsforskning, og herhjemme er de mest benyttede V. Richter’s ”Dødsfald i Danmark 1761־ 1790” og ”Hundrede Års Dødsfald 1791-1890” samt Personalhistorisk Tidsskrifts fortegnelser 1881-1923 og 1944-1972. Første årgang 1881 kaldtes ”Mærkeligere danske Dødsfald”. Efterhånden blev indholdet mindre exclusivt, men fortegnelserne kunne dog af praktiske grunde kun bringe et uddrag af samtlige dødsfald her i landet, således ca. 14% i året 1971.

Det her foreliggende arbejde giver i 4 afsnit alfabetisk ordnet fortegnelser over dødsfald blandt Danmarks jødiske befolkning i tidsrummet 1693-1976 og omfatter ca. 12.200 navne.

Da autoriserede ministerialprotokoller for denne befolkningsgruppe først blev indført i 1814 - for Københavns vedkommende dog allerede i 1810 - mangler der oplysninger om nogle dødsfald både fra hovedstaden og fra Fredericia og Nakskov, med mindre der er bevaret gamle begravelsesprotokoller, der før den tid blev ført på hebraisk, eller gravstene med endnu læselige indskrifter. Ligeledes mangler det foreliggende arbejde oplysning om jødiske personer, der er blevet begravet eller urnenedsat på ikke-jødiske kirkegårde o.lgn., enten fordi de pågældendes ægtefæller ikke har tilhørt Det mosaiske Troessamfund eller af andre private grunde.

Foruden størstedelen af de danske jøder, der har udgjort en integrerende del af befolkningen, nævnes også familier og enkeltpersoner, der som flygtninge fra andre lande kun midlertidigt har opholdt sig her i Danmark, inden de begav sig på vandring andet steds hen. Undertiden er graven over et enkelt familiemedlem, som oftest et spædt barn, det eneste minde der er efterladt.

De 3 første afsnit har allerede foreligget i nogle duplikerede eksemplarer; de blev fremstillet i årene 1954-1957 og er her kun ændret ganske ubetydeligt. Fra forskelligt hold har der været udtalt ønsket om, at det foreliggende materiale blev gjort tilgængeligt for en noget videre kreds af interesserede, og arbejdet er derfor nu blevet suppleret med afsnittet: Gravpladserne på Mosaisk vestre kirkegård juni 1955 - december 1976.

I forbindelse med udarbejdelsen er der anlagt et kartotek med yderligere personalhistoriske meddelelser om samtlige ca. 12.200 personer, såsom fødselsdag og - sted, evt. alder ved dødsfaldet, forældrenes navne, begravelses- eller dødsdagen etc. Disse meddelelser er for det meste hentet fra ministerialprotokollerne og fra den dansk-jødiske genealogiske litteratur. For den ældste periodes vedkommende er der benyttet oplysninger fra folketællingeslisterne 1787 og 1801, fra en fortegnelse over extraskatter i 1762 og fra Københavns Magistrats kopulationsprotokoller 1735-1810. De her nævnte arkivalier er - hvad angår den jødiske befolkning - blevet bearbejdet og afskrevet af Det mosaiske Troessamfunds tidligere bibliotekar Josef Fischer (1871-1949). Adskillige andre informationer fra Josef Fischer’s trykte og håndskrevne stamtavler og fra hans mange efterladte notater er ligeledes optaget i kartoteket, som indtil videre opbevares i Troessamfundets arkiv.

 

København, september 1977.                                                                                    Jul. Margolinsky

Med tilladelse fra Det jødiske Samfund har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link