Niels Stensen's korrespondance i dansk oversættelse blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 2 bind i 1987. Et hold bestående af Karen Plovgaard, Marianne Alenius, Ernst Dittmer, Harriet Merete Hansen, Kaspar Kallan, Lars Boje Mortensen og Povl Skårup påtog sig at bearbejde og oversætte teksterne.

Bogværket indledes med:

Studiet af brevvekslinger mellem betydende personer kan give et godt indblik i tidens rørelser og synspunkter og ofte give en forståelse af udviklingen af videnskabelige landvindinger. Dette gælder i høj grad den brevveksling, som her præsenteres i dansk oversættelse.

Dr. phil. Gustav Scherz (1895-1971), hvis betydning for Niels Stensenforskningen er kendt, samlede gennem en årrække breve fra og til Niels Stensen og kunne i 1952 udgive ca. 500 breve i originalsprogene (latin, italiensk, fransk, tysk og dansk) med en omfattende indledning og korte kommentarer til de fleste af brevene (Nicolai Stenonis Epistolae et epistolae ad eum datae, indledning og noter på tysk). Omtrent halvdelen af disse breve var indtil udgivelsen i 1952 ukendte, og kun en ottendedel havde hidtil været trykt. Imidlertid er brevene i originalsprogene vanskeligt tilgængelige for den ikke specielt sprogkyndige danske læser, hvorfor det skønnes ønskeligt at få oversat og udgivet brevene på dansk.

Dr. Scherz arbejdede på en oversættelse til tysk af en stor del af brevene og samarbejdede med forfatterinden Karen Plovgaard (1877-1966) om en oversættelse til dansk af de samme breve. Gennem flere år gennemgik de to hendes oversættelser på en fast ugentlig arbejdsdag. Før en udgivelse var det Karen Plovgaards mening at gennemgå det hele endnu en gang, men dertil kom det aldrig. Efter Gustav Scherz’ død indgik begge oversættelser i hans efterladte papirer på Det kongelige Bibliotek.

Her lå så manuskriptet indtil foråret 1985, da en kreds af Niels Stenseninteresserede så en mulighed for at skaffe fondsmidler til arbejdet med at gennemgå Karen Plovgaards oversættelse og til at lade de ikke tidligere oversatte breve oversætte. Kredsen bestod af pater Pierre Grégoire, forskningsbibliotekar Ivar A.L.Hoel, læge Kjeld M.Jensen, studielektor Kaspar Kalian og overlæge dr. med. Jacob E. Poulsen og konstituerede sig som Stiftelsen til Udgivelse afNiels Stensens Breve i dansk Oversættelse. Denne fik af Karen Plovgaards arving, biblioteksinspektør Sven Plovgaard, velvilligt overladt rettighederne til hendes oversættelse. Den traf aftale med cand. mag. Harriet Merete Hansen, der netop som heltidsansat gennem flere år havde afsluttet arbejdet med at revidere Gustav Scherz’ efterladte store samlende Niels Stensen-biografi, om at forestå udgiverarbejdet, og den rettede henvendelse til Det danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på det praktiske ved værkets udgivelse.

DSL gik meget gerne ind i dette samarbejde, der måske ikke ligger tæt på Selskabets umiddelbart indlysende emneområde, men des tættere på en række af dets vigtige naturvidenskabelige udgivelser fra Tycho Brahes samlede værker 1913-29 over Ole Worms korrespondance i oversættelse 1965-68 til Ole Borchs lærde rejsedagbog 1983, for ikke at tale om udgivelser af indlysende kirkehistorisk betydning. Medens Stiftelsen fortsat fandt udvej for honorarudgifter, påtog Selskabet sig at ansøge forskellige fonds om trykningsudgifter. Sagens parter kan i fællesskab give udtryk for stor taknemmelighed over for følgende donatorer:

Kong Christian Xs Fond
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Fonden til Fædrelandets Vel
Augustinus Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse
Andreas Collstrops og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat
G.E.C.Gads Fond
Hafnia-Haand i Haands Fond
Direktør Ib Henriksens Fond
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Knud Højgaards Fond
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Nykredits Fond
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Aarhus Universitets Forskningsfond

En hjertelig tak skyldes også Niels Stensens efterfølger i dag som biskop i Schwerin, Heinrich Theissing, der muliggjorde udgivelsen af den ovennævnte Stensen-biografi og siden fremmede denne udgivelse af hans korrespondance.

Trods arven fra Karen Plovgaard (KP) har færdiggørelsen af denne udgave krævet samarbejde mellem mange forskere. Signatur under hver regest markerer deres medvirken:

Cand. mag. Lars Boye Mortensen (LBM) har oversat nyfundne latinske breve og gennemgået de tidligere oversatte, dog har cand. mag. Marianne Alenius (MA) oversat de omfattende numre E 15, 16 og 41, da det blev besluttet at medtage dem på et tidspunkt, hvor Lars Boye Mortensen som kandidatstipendiat ikke kunne påtage sig dette arbejde. Harriet M. Hansen (HH), og lektor, dr. phil. Povl Skårup (PS) har behandlet henholdsvis franske og italienske breve, mens professor Ernst Dittmer (ED) og Kaspar Kallan (KK) har gennemgået resp. nyoversat de tyske. Under hver regest står foruden oversættersignatur et bogstav til angivelse af det originale brevs sprog: Dansk, Fransk, Italiensk, Latin eller Tysk.

Dr. phil. N.J. Green-Pedersen og lic. phil. Fritz Saaby Pedersen har ført tilsyn med de latinske oversættelser, professor Dittmer med de italienske og tyske, dr. Skårup med de franske; førstebibliotekar Jacob Thomsen har bidraget til sproglig harmonisering af de mange oversætteres arbejde, og fhv. overinspektør, dr. phil H. D. Schepelern har været DSLs tilsynsførende.

Registreringsarbejdet blev overdraget bibliotekar Michael Jensen, forfatteren af Bibliographia Nicolai Stenonis (1986); han udarbejdede det til bd. I, men blev derefter optaget i et udenlandsk kloster, og det er for bd. II overtaget af cand. mag. Merete K.Jørgensen.

Harriet Merete Hansen er imidlertid værkets hovedredaktør, som har samlet alle tråde og udarbejdet regester, noter og emneregister.

Udgaven ser lyset i 1987, imellem 300 års mindet for Niels Stensens død 26.11./5.12.1686 og 350 året for hans fødsel 1.1.1638. Videnskabshistorisk såvel som religiøst indtager han en enestående plads i vor fortid, og Selskabet og Stiftelsen håber med denne brevudgave at have bidraget til en endnu videre forståelse heraf.

     For Stiftelsen                                       For Selskabet

Jacob E. Poulsen                                        Iver Kjær

Med tilladese fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I:  E 1-251  -  1661-1681

Bind II: E 252-478  -  1682-1686 + registre