C. E. F. Weyse : Breve" blev udgivet i 1964 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Sven Lunn og Erik Reitzel-Nielsen påtog sig at transskribere og kommentere de mange breve. Udgiverselskabet indleder det 2 binds bogværk med:

Ved fremlæggelsen af komponisten C. E. F. Weyses breve ønsker Det danske Sprog- og Litteraturselskab at rette en varm tak til Direktionen for Carlsbergfondet, ved hvis velvilje nærværende udgave ser lyset. En tak skal også rettes til Statens almindelige Videnskabsfond, som ved en bevilling til forarbejderne muliggjorde arbejdets iværksættelse.

Den foreliggende brevudgave er besørget af førstebibliotekar Sven Lunn i samarbejde med amanuensis Erik Reitzel-Nielsen, hvilken sidste især har ansvaret for kommenteringsarbejdet. Redaktionen af registret er varetaget af administrator Albert Fabritius.

Beklageligvis er Weyses breve kun fragmentarisk bevarede, og først fra 1838, altså fra de sidste 5 år af hans levetid, er samlingen nogenlunde fyldig, hvad der utvivlsomt kan medvirke til en lidt vel kraftig understregning af billedet af den af sygdom og pengesorger plagede pirrelige gamle herre. Alligevel vil denne brevsamling forhåbentlig bidrage til belysning ikke alene af en komponist, som indtager en fremtrædende plads i dansk musikhistorie, men også til samtidens københavnske kultur- og personhistorie.

Af praktiske grunde er Weyses embedsskrivelser m.v. skilt ud fra privatbrevenes kronologiske række og samlet i bind II, foran kommentar og register.

København i oktober 1964

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I:  Private breve

Bind II: Embedsskrivelser, kommentarer og register