Arild Hvitfeldt (1546-1609) var født i Bergenshus som søn af en rigsråd og kom i dåben til at hedde Arvid Hvitfeldt (Huitfeldt). Han fik sin uddannelse på universiteter i Frankrig. Som 23-årg blev han sekretær i danske kancelli for 4 år senere at avancere til øverste sekretær. I 1583 påtog han sig hvervet som forstander for Herlufsholm, og tre år senere blev han udnævnt til rigets kansler. Ved siden af sin højt betroede embedsstilling, der medførte megen rejseaktivitet, havde han overskud til historiske arbejder, bl.a. fik han udgivet "Danmarks Riges Krønnike".

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellige steder i landet.

I 1898-1901 fik Holger Fr. Rørdam i Danske Magazin optaget sin artikel: "Regnskab over Arild Hvitfeldts personlige Udgifter 1577-78". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via detts link.