Rasmus Nyerup (1759-1829) var født i Nyrup i Ørsted sogn på Vestfyn som søn af en fæstebonde. Som 9-årig kom han i huset hos en lærd degn og 5 år senere i Odense Skole. Han blev student som 17-årig og studerede filologi og teologi. Efter 3 år tog han den filologiske eksamen og året efter teologisk attestats. Nyerup blev tilknyttet Det Kongelige Bibliotek og senere Universitetsbiblioteket. Han fik udgivet adskillige kendte skrifter.

I 1825 fik han udgivet sine afskrifter af Christian IV's dagbøger. Bogen indledes med (i uddrag):

Forerindring.

 

Nærværende Skrift vil passende kunne ansees som Anhang til min i Aaret 1816 udgivne Karakteristik af Kong Christian IV. I bemeldte biographiske Skizze leverte jeg nogle af Kongans i højeste Grad mærkværdige Breve, hvori hans store Egenskaber saa tydelig afspejle sig, og som hos Læseren opvække den mest levende Interesse. At hans Dagbøger, hvoraf de fem herved komme for Almenhedens Øjne, ogsaa for Granskeren af denne store Regents usædvanlige Individualitet, ere af særdeles Betydenhed, vil Ingen kunne nægte; og til et tro Skilderi af hans daglige Færd, af hans utrolig virksomme Liv, af hans patriotiske Bestræbelser, frembyde disse Optegnelser fra først til sidst, de mest authentiske Bidrag.

Forresten kan man, naar man lader Øjnene løbe hen over de her forekommende Smaabagateller, disse daglige Optegnelser om hans Flakken imellem Frideriksborg og Kjøbenhavn, om hans Spillepenge og Fattigpenge, om Grimpenge og Diætpenge, om Faddergaver og Pigernes Løn ic. ic. saare let begribe, at det kunde falde Tænkeren Olufsen ind, at bebrejde denne af Samtid og Eftertid beundrede Konge, at “han spildte sin Kraft paa Enkeltheder."

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.