Anders Lavritsen Vejle (1613-1656) blev født i Vejle som søn af en ridefoged. Ifølge Wiberg var han også kendt som Anders Lauritsen Wedel. Han kom i latinskolen i Vejle og fortsatte sin oplæring/uddannelse hos mange forskellige lærde personer. I 1640 blev han kaldet til sognepræst i Ansager i Ribe stift og bestred embedet indtil sin tidlige død i 1656. 

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellinge steder i landet.  

Rørdam bearbejdede Vejles "optegnelser" til en artikel, som han i 1866-67 fik optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". 

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.