Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

Da han i 1882 skrev "Gamle jydske Tingsvidner" var hans hensigt at belyse sproget i Ribe stift før et fælles skriftsprog havde fæstnet sig. Bogen indeholder en mængde breve/diplomer med det ældste af 8. februar 1438 fra Hjerm herred. Sådanne tekster er guf for slægtsforskere, der kan finde deres aner omtalt og hermed sikre en kildedokumentation af de ældste slægtled. Dokumenterne er opdelt i Ribe stifts 4 sysler: Hardsyssel, Vardesyssel, Almindsyssel og Jellingsyssel. Bogen afsluttes med en videnskabelig gennemgang af sprogbruget i brevene, men før dette afsluttende afsnit er der på side 131 og frem et navneregister over alle de personer, der er nævnt i dokumenterne. Jeg har været så heldig at finde 4 af mine aner omtalt i dokumenterne.

Forfatterens forord lyder:

Ved Udgivelsen af nærværende Samling er et Ønske blevet opfyldt, som opstod hos mig for mange År siden, i en Tid da jeg drev Studier, der vilde føre til andre Arbejder end dem, Forholdene siden henviste mig til. Dengang jeg syslede med Jyllands sproglige og historiske Minder og vandrede omkring for at undersøge de stedlige Forhold, tænkte jeg ofte på, hvilken Betydning det vilde være for Sprogets Historie, om man havde Samlinger af de gamle Brevskaber, der var udfærdigede i de forskellige Egne, således sammenstillede, at hver Samling gav Præget af sin Egns Dialekt fra en Tid, da Skriftsproget ikke gennem den trykte Literatur kunde have haft nogen Indflydelse. Vel yder Molbechs og N. M. Petersens Udvalg af danske Diplomer en stor Samling af Vidnesbyrd om forskellige Egnes Talesprog, men Hovedindholdet af denne Samling var dog skrevet paa Kancelliets Sprog, der mere blev Moder til det senere Skriftsprog end de stedlige Optegnelser. Medens den enkelte Egns Diplomer taber sig i en større Samling, får man ikke den Oversigt, som er fornøden.

I det jeg nu udsender denne Samling af Diplomer fra Ribe Stift, udfærdigede for den allerstørste Dels Vedkommen af Bønder, er det mit Håb, at den skal henvende Opmærksomheden på en Art Optegnelser, til hvilke Sproghistorien hidtil har taget lidet Hensyn.

Denne Samling kunde let have været forøget navnlig af Ribe Kapitels Breve, men da jeg for flere År siden har forberedt en Udgave af disse, nænnede jeg ikke at udskille Stykker deraf, hvor oplysende de end kunde være. Her skulle også have været optaget danske Diplomer fra den sønderjydske Del af Ribe Stift, men udenfor Ribe Kapitels Breve og dem, der er trykte af Løgumklosters Breve i Script rer. Dan. VIII findes så få, at de ikke kunde yde videre Oplysninger om Sproget, men snarere tyde på en Armod, der ikke var tilstede, hvorfor jeg undlod dem. Da Indledningen allerede har været trykt i halvandet År, kunde jeg nu nok have ønsket den noget anderledes i enkelte Henseender i Henhold til fortsatte Studier, men derved er nu intet at gøre.

 

     December 1882.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.