Jørgen Olrik (1875-1941) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 23-årig blev han cand. mag. med historie som hovedfag og var allerede da tilknyttet Nationalmuseet og Dansk folkemuseum. Han er kendt for et meget omfattende historisk forfatterskab.

Jørgen Olriks oversættelse af "Øm Klosters Krønike" blev i 1932 optaget i Aarhus Stifts Aarbøger". Olriks indledende kommentarer (i uddrag):

Et af de livfuldeste og interessanteste Skrifter fra Danmarks Middelalder er uden Tvivl den i Cistercienserklosteret Øm ved Mossø skrevne Klosterkrønike »Exordium Caræ Insulæ« (Øm Klosters Opkomst), endnu den Dag i Dag bevaret i Originalhaandskrift paa Universitetsbiblioteket (E donatione variorum 4°, 135) og udgivet af Professor M. G. Gertz i Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi II (1918—20) S. 153—264. Denne Udgave er benyttet ved nærværende gennemsete ny Udgave af Oversættelsen. Krønikens første Halvdel handler om Klostrets Grundlæggelse 1165 i Sminge ved Silkeborg og om, hvorledes det derfra flyttedes til Veng, derfra til Kalvø i Skanderborg Sø, for sluttelig 1172 at havne i Øm. Hertil er føjet Afskrifter af forskellige kongelige og pavelige Privilegier og Fribreve samt af de Testamenter, hvorved Klostrets Velynder, Bisp Sven af Aarhus, skænkede det saa vidtstrakt Jordegods (især i Djursland), at han gjorde sig fortjent til det Navn af Klostrets Grundlægger, som Krøniken giver ham. Om samme Biskop Svens Liv og Død fortælles ydermere nogle Smaatræk, der giver et smukt Billede af Valdemarstidens religiøse Opsving; den blide Fromhed, der præger Bisp Svens Skikkelse, er et ejendommeligt Modstykke til det alt andet end blide Billede, som Krøniken tegner af flere af hans Eftermænd, især af Klostrets arge Fjende Biskop Tyge.

Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.