Eline Gøye (ca. 1510-1563) er omtalt nedenfor.

Anders Thiset (1850-1917) blev født i København som søn af en kvartermester. Han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men blev en meget anerkendt geneolog, der især beskæftigede sig med adelens forhold. Han beklædte stillinger som assistent ved Gehejmearkivet og senere arkivsekretær i Rigsarkivet og var i spil som mulig rigsarkivar, da denne stilling skulle besættes i 1903.

I 1892 fik Thiset for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie udgivet sit arbejde med Eline Gøyes Jordebog, som han indleder med (i uddrag):

Fru Eline Gøye var Datter af Rigens Hofmester Hr. Mogens Gøye og Frue Mette Albrechtsdatter Bydelsbak og altsaa Halvsøster — vistnok ældre — til Fru Birgitte, Hr. Herluf Trolles. Hun blev ved Aar 1530 gift med Hr. Maurids Olsen af Slægten Krogenos og blev Moder til tre Børn, af hvilke Sønnen, Oluf Mauridsen, kort efter sit Bryllup med Jomfru Anne Hardenberg, døde som sidste Mand af sin gamle Slægt. Efter Hr. Maurids Olsens Død 24 Nov. 1550 sad Fru Eline Enke i otte Aar, til hun 25 Febr. 1559 ægtede en ung Adelsmand, Vincents Juel til Hesselmed, men dette Ægteskab blev kun af kort Varighed, thi hun døde allerede 20 Febr. 1563. Hun ligger begraven i Ringsted Kirke, hvor en sjælden stor og smuk Ligsten dækker hendes, Hr. Maurids Olsens og dennes Moders, Fru Anne Mauridsdatter Gyldenstjernes, Grav.

Det var i Aaret 1552, altsaa kort efter sin første Ægtefælles Død, at Fru Eline lod den Jordebog udskrive, som her foreligger trykt. Den udviser en enestaaende Rigdom paa Jordegods, alene af større Hovedgaarde 15, nemlig i Jylland: Clausholm, Aagaard, Avnsbjerg, Blæsbjerg, Skjersø og Kjeldkjær, i Fyen: Løgismose, paa Laaland: Krenkerup (nu Hardenberg), i Sjælland: Torbernfeld (nu Frydendal), Gunderslevholm, Bregentved og Græse og endelig i Skaane:  Bollerup, Markie og Færilde.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link