Bogen er uden titelblad. Tittel "Diplomatarium Collegii Canonicorum Hadersleviensum : Aktstykker til Oplysning om Kannikecollegiet i Haderslev før Reformationen" og forfatter C. M. A. Matthiessen er angivet af Det Kongelige Bibliotek. Bogen indledes med:

I Haderslev bestod under den slesvigske Biskops Opsyn et Collegium Canonicorum, om hvis Forhold og Indretning efterstaaende Samling af hidtil utrykte Aktstykker giver Oplysning og supplerer de Efterretninger, som haves hos Cypræus og Pontoppidan. Disse Aktstykker aftrykkes her deels efter Langebekske Afskrifter af de gamle Copier i „Registrum Capituli”, en Brevbog, som nu ikke kjendes, men hvoraf Langebek i Aaret 1762 har taget Afskrifter, der findes i Geheimearchivets store haandskrevne Diplomatarium; deels efter selve Originalerne eller (med Undtagelse af Nr. 9) efter samtidige officielle Copier i Geheimearchivet. Et Par Stykker ere tagne af Regesta Christiani primi, hvoraf et originalt Exemplar haves paa det store Kongelige Bibliothek; enkelte Supplementer hidröre fra den Vossiske Samling af Excerpter og Afskrifter, der opbevares i Geheimearchivet.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.