William Christensen (1866-1949) kom til verden i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen allerede som 17-årig og tog 6 år senere skoleembedseksamen med historie som hovedfag. Fra 1891 var han ansat på Rigsarkivet, hvor han fandt inspiration til sine mange anerkendte historiske afhandlinger og kildeskrifter. I 1895 forsvarede han sin doktorafhandling: "Unionskongerne og Hansestæderne".

I 1912-14 udkom "Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans's Tid" i 2 bind og indledes med:

Nærværende Udgave er tænkt som en Art Forløber for en eventuel Fortsættelse af det af Kildeskriftselskabet udgivne Værk »Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis«. De i nærværende Værk aftrykte »Missiver* egner sig nemlig ifølge deres hele Karakter kun lidet til at meddeles i Udtog, hvad de ifølge Planen for Repertoriet skulde, for så vidt de ikke hidtil har været trykte. For at fjerne denne Vanskelighed er det, at man her aftrykker dem fuldstændig, og man har da tillige anset det for heldigst at samle alle »Missiver* på ét Sted, uanset, om de tidligere har været trykte eller ej. Og da endvidere over Halvdelen af dem er udstedt af Kongefamilien, har man i Stedet for at begynde nøjagtig ved Repertoriets nuværende Slutningsår 1450 foretrukket at meddele samtlige Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans’s Regeringstid.

Ved Ordet »Missive* forstås i nærværende Arbejde et Brev, der har været lukket, oftest naturligvis ved Forsegling, men undertiden også på anden Måde (se 2. Bd., Udaterede Breve Nr. 12), således at Brevet ikke har kunnet læses, uden at det er blevet åbnet, f. Eks. ved at Seglet er blevet brudt. Når man har med nogenlunde vel bevarede Originaler at gøre, er det selvfølgelig let at afgøre, om et Brev har været åbent eller lukket, og også hvor Originalen ikke haves, vil det selv med et ubetydeligt Kendskab til Datidens Brevstil i Regelen ikke falde vanskeligt at bestemme, til hvilken af de 2 Klasser et Brev henhører. Men man kan dog finde mindre vel bevarede Originaler, om hvilke det kan være vanskeligt at afgøre, om de har været åbne eller lukkede (se 2. Bd. Nr. 14). Og endvidere kan man træffe Breve, som ifølge hele deres Stil nærmest skulde anses for Missiver, men som alligevel viser sig at være åbne Breve; sådanne er altså her ikke medtagne.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de 2 bind. Jeg har efterbehandlet dem til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. Bind. Massiver fra den danske Kongefamilie.

2. Bind. Massiver fra Brevskrivere uden for den danske Kongefamilie.