Den fulde titel er "Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte". Næsten 9.000 afskrifter er fordelt på 3 bind + registerbind, der dækker perioden 1084-1450 og udgivet ved Kr. Erslev i forening med William Christensen og Anna Hude.

Uddrag af forord fra sidste bind:

Repertoriet tilsigter at give en fuldstændig Oversigt over, hvad vi kender af Breve fra Danmarks Middelalder indtil Aar 1450. Med særskilt Nummerering er anført henved 9000 Breve, idet selve Nummerrækken for de daterede Breve gaar til 8049 og for de udaterede til 603, men dertil maa føjes en Del Breve, der er anført med et Nummer med tilføjet Bogstav dels allerede i selve Værket, dels i Tilføjelserne dertil (III, 828 ff.). Desuden er ved Slutningen af hvert Aar givet korte Henvisninger til de Breve, der findes i tidligere trykte Brevbøger og Registraturer, og det Antal Breve, der kendes ad denne Vej, kan anslaas til omtr. 6000, hvoraf dog kun o. 1000 findes fuldstændig afskrevet i Brevbøgerne, medens Resten ene kendes gennem Registraturernes
korte Udtog. I alt har vi saaledes en mere eller mindre fuldstændig Kendskab til henved 15000 Breve fra det her omhandlede Tidsrum, men inden for dette er Tallet periodevis i stærk Tilvækst.

En del af de ældste dokumenter er skrevet på latin, men fortvivl ikke - Google Translate er din ven. 4. bind er et registerbind. Såvel stedregister fra side 168 som personregister fra side 285 er skrevet på nudansk.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de fire bind. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind (1085-1350)

Andet Bind (1351-1400)

Tredje Bind (1401-1450)

Fjerde Bind (registre)

 

På hjemmesiden Diplomatarium Danicum er det muligt at søge on-line efter breve, der er oversat til nudansk.