Hans Christensen (som er af Karnas slægt på farmors side) døde uden enke eller børn. Skiftet er meget interessant, da vi får kendskab til 29 efterladte slægtninge:

Anno 1754 den 19de Junii mødte ieg underskrevne paa Kongelige Majestets Hospitals  Forstander i Graabrødre Closter Henrich Christian Holmer hans Vegne, med tiltagne 2de Vurderings Mænd Stephan Simonsen og Niels Andersen af Asperup, udi  Een Hospitalet tilhørende gaard i  Kierbyeholm, for samme steds at foretage Skifte og deeling efter Salig Hans Christensen, der nu uden Enke- og livs Arfvinger ved Døden er afgangen; hvilken Salig Mand forhen i mange Aar har beboet samme gaard, indtil hand i Aaret 1747 overdrog Sin Fæste Rættighed med De høye og gode herrer Directeurer for Hospitalet Deres  Approbation, og der paa af forige Hospitals Forstander Salig Østrup udgivne  Fæstebrev til Sin Broders Sønne Søn Rasmus Madsen, som fra den Tiid af har forestaaet og beboet gaarden, paa Condition, at den gamle Mand skulde forsynes i Sin Alderdom og skrøbelighed med Sit frie ophold og varetægt hos Dem Sin øfrige Leve Tiid, samt at eftermanden Rasmus Madsen da paa dend maade skulde tiltræde gaarden, med ald sin besætning og Bohauge item naar hand ved Døden afgik, da at lade være følgagtig til Samtlig hans andre Arfvinger nogle Klæder og Meubler, som udi Den imellem Dem oprætted Skriftlig Contract er Specifiseret, hvilken Contract Rasmus Madsen her for Skiftet og Arfvingerne producerede, i  vente, at De med Den Salig Mands villie i saa fald vare fornøyede.      Arfvingerme, som i alt var 29 i Tallet /: hvor af ikkun nogle i Dag her ved Skifte Samlingen mødte :/ ere i alt Brødre og Søstre Børn af dend Salig Afdøde, og som herefter følger:

   1. Brødre Børn af Salig Rasmus Christensen, som beboede den Anden Hospitalets Gaard her i Kierbyeholm

1. Mads Rasmussen, der nu beboer samme gaard efter bemelte Sin Fader. -

2. Mette Rasmusdatter boende i Kierbye, er Enke, paa hvis vegne var i Dag tilstæde, som hendes Laugværge Seig. Niels Buch boende paa Brandholt.

3. Karen Rasmusdatter, som er gift med Jørgen Pedersen i Fielsted paa Billesbølle goeds.

4. Anna Rasmusdatter Degnen Lars Peyrups Enke i Nørre Aabye, er vanvittig, var Selv tilstæde, samt for hendes tarv ved dette Skifte at apagte, hendes Søn Monsieur Peyrup, tienende fuldmægtigen Seig: Trolle paa Brahesholm.

5. Salig Anna Rasmusdatter, Morten Dinesens afgangen hustrue, hendes efterladte Børn, der træder til Arf i hendes stæd og vare:

   Anna Mortensdatter, gift med Anders Nielsen boende i Aabye.

   Maren Mortensdatter gift med Rasmus Sørensen i Dybmosegaard.

   Niels Mortensen boende i Mosegaarde.

6. Salig Maren Rasmusdatter, afgangen Simon Clausens, boende i Risum i Asperup Sogn, Deres Børn, som ere:

   Anna Simonsdatter gift med Morten Nielsen i Broe.

   Maren Simonsdatter gift med Steen Møller i Viibye.

   Karen Simonsdatter, boer her i gaarden og gift med Fæsteren Rasmus Madsen.

   2. Søstre Børn efter afgangen Anna Christensdatter

1. Maren Pedersdatter i Aabyelund, afgangen Peder Rasmusens Enke, paa hvis vegne i Dag var tilstæde Seig. Niels Munch af Schous Høyrup

2. Karen Pedersdatter, som boede i Tverschous Mølle, er Død, men efterladt sig 5 Børn, som arfver i hendes Stæd og ere:

   Peder Andersen boende i Trang i Vigerslev Sogn.

   Eiler Andersen uld-Sorterer ved Manufactuuret i Kiøbenhavn.

   Een Daatter, gift med Christen Jørgensen i Hospitalets Morup (Morud?) Mølle.

   Een Daatter, gift med Svend Hansen i Væde i Vigerslev Sogn af Rytter godset.

   Een Datter Anna Andersdatter boende paa Rue Heed, gift med Peder Andersen.

3. Anna Pedersdatter, som er gift med Seig. Niels Munch i Schous Høyrup, som Selv i Dag er mødt.

4. Catharina Pedersdatter, gift med Anders Madsen i Haugaard. -

   3. Søstre Børn efter afgangen Maren Christensdatter:

1. Hierre Hansen boende i Gambye paa Greveskabet Gyldensteens eller Oregaards gods.

2. Anders Hansen ibidem

3. Ole Hansen boende i Kierbyeholm

4. Christen Hansen boende i Broe, paa Oregaards Gods.

5. Maren Hansdatter, gift med Peder Nielsen i Fyllested.

6. Anna Hansdatter, gift med Rasmus Rasmussen i Fasbølle.

7. Karen Hansdatter, gift med Jørgen Henrichsen i Schou Mølle i Ore Sogn og paa Oregaards gods.

8. Margaretha Hansdatter er Død, men efterladt Sig Børn, som ere efterskrevne:

   Anders Madsen, boende i Pølsgaard i Veflinge Sogn.

   Anna Catharina Madsdatter, gift med Rytter Bonden Niels Jørgensen i Diget i Haarslev Sogn.

   Maren Madsdatter, værende hos samme Sin Søster i Diget.

   Karen Madsdatter ligesaa. For hvilke 2de Pige Børn, som endnu ere ugifte, og altsaa Selv umyndige, var mødt fornefnte Deres Broder Anders Madsen, boende i Polsgaard.

De i Dag herved Skiftet tilstædeværende Arfvinger bleve forelagte den forhen omrørte Contract, hvor udi, som meldt, den Salig Mand Hans Christensen havde fastsadt og nefnt hvis hans Arfvinger efter ham skulde nyde, og tilspurt af Skiftets Forvalteren, om De der ved Acgviescerede, hvor til De Svarede: Nei,  baade fordie at samme hverken var bestyrket med Kongelig Allernaadigst Confirmation, ikke heller var nogen af Arfvingerne vidende, eller mødt ved denne Contracts oprettelse, som allene var skeedt imellem den Afdøde og efterkommende beboere i gaarden, uden nogen af Arfvingernes forevidende, eller givne samtykke.     Skiftets Forvalteren efter slige omstændigheder Resolverede, at siden den omrørte Contract ikke kunde ansees for noget Testamente, der, om end og saa skulle være, manglede det Allernaadigste Kongelige Confirmation, uden hvilken samme ikke, nu herom var stridighed, kunde gielde, fik Rasmus Madsen paa anden maade at fornøye og tilfredsstille Arfvingerne i mindelighed, eller og Boen, med alt hvad den rættelig tilhører, fik at gaae til Registering og vurdering, samt Lovlig Skifte og Deeling.     Arfvingerne, saa vel som Rasmus Madsen begyndte da at samle om et venlig Skifte forliig, og efter nogen overlæg og stridighed, blev saaledes indgaaet med De i Dag tilstædeværende Arfvinger, at Rasmus Madsen skulde betale Dem Samtlig udi Arf halvfemtisindstiuge Rigsdaler, hvormed De tilstædeværende Arfvinger vare fornøyede, lige som De formenede, at De øfrige Arfvinger, der I Dag var udebleven, skulde være villige til at indgaae samme Accord, for Deres Part ved næste Skifte Samling.      Forretningen blev da for denne gang ophævet, og Skiftets videre foretagelse udsadt og berammet til en anden tiid, hvor efter Rasmus Madsen haver at tilkiendegive De udeblevne Arfvinger, hvis i Dag er passeret, og anden finde at Indvarsle Dem til at møde her i Sterboen, der maa skee paa den Dag, som Rasmus Madsen for Sig Selv beleiligt magter, som hand derefter Skiftets Forvalteren i Graabrødre Closter haver at tilkiendegive. Angaaende De tvende i Kiøbenhavn nævnte Arfvinger, da paatog sig Seig: Niels Munch af Schous Høyrup at i agt tage Deres tarv og ret ved dette Skifte, og lovede at tilmelde Dem med næste ...., Dødsfaldet, samt Sterboens omstændigheder, og der om ved næste Skifte samling at fremlægge Deres Skriftlige Svar. Datum Kierbyeholm ud Supra. -

Ib Holmer Som Fuldmægtig

Mads Rasmussen.      Rasmus Madsen.

Jørgen Pedersen.     Anders Nielsen.    Niels Mortensen

Paa Morten Nielsen og Steen Møllers Vegne

Paa Egne og Maria Pedersdatters Vegne

Paa min Sviger Moders Mette Rasmusdatters Vegne    N. Buch

Paa egne og De 2de i Kiøbenhavn nævnte Arfvingers Vegne     Niels Munch

Som Vurderings Mænd      Stephan Simonsen.    Niels Andersen. -

 

 

1754 den 18de Julii blev udi Sterfboet efter afgangen Hans Christensen i Kierbyeholm, Skiftet videre foretaget, udi ofverværelse af Vurderings Mændene Stephan Simonsen og Niels Andersen af Asperup, hvor da Arfvingerne, ligesom De tilforne udi første Skifte Samling og derover holdne Forretning, er nafnt, Sig indfandt, og tillige Seig. Mads Hviid Forvalter ved Oregaard og gods; hvor da først Seig. Niels Munch af Schous Høyrup fremlagde den i sidste Samling belovede efterretning for Skifte Forvalteren, og Fuldmagt for ham selv fra De tvende i Kiøbenhafn værende Arfvinger, til at følge Acten.      Forvalter Hviid, som saa at Arfvingerne der ved første Skifte Samling den 19de Pasato var tilstæde, havde indgaaet Skifte.forliig med Rasmus Madsen, med formeening at samme i Dag tillige af De øfrige Arfvinger skulle blive accorderet for Deres Part, begierede Contracten samt Rasmus Madsens Fæstebrev til efterlæsning, og,  efter at var skeedt, paastod Seig. Hviid tilligemed Arfvingerne, at Rasmus Madsen enten skulde anbyde Een Høyere Sum efter Sterfboets formeentlige gode tilstand, eller og ordentlig og lovlig Skifte og Deeling, da Seig. Hviid Reserverede sig Arfvingernes, eller De der af som var Greveskabet tilhørende, Deres Ræt, og sine nærmere indsigelser ved Forretningen, i fald Skiftet ikke i mindelighed skulde vorde afgiort, som Hand dog helst ønskede.      Rasmus Madsen med Hans Fader formeenede, at De allerede havde beviist Arfvingerne nogen Douceur ved den forhen indgangne Forretning, og derved udlovede 90 Rdlr., siden det stod tydelig nafnt i Contracten; hvad Den Salig Mand vilde Hans Arfvinger, efter Hans Død skulde have, og dend De formeenede endnu at Arfvingerne burde holde.      Skiftets Forvalter Refererede Sig til sin forrige Kendelse i den post, og ville det komme an paa om Parterne selv ville forliige sig, hvis ikke, fik Skiftet endnu at foretages, da alle Arfvinger, saa vel første, der ved forige Skifte samling bleve fornøyede, som sidste, der i Dag endelig har indfunden sig, og imod det første indgangne forliig Protesterede, kand nyde hvis Dem Rættelig kand tilfalde, hvor med ald videre Dispute Cesserer, der hos Skiftes Forvalter endnu ville forestille Rasmus Madsen, saa vel som Arfvingerne, Skiftets udprøvelse, i henseende til den Situation Sterfboen befindes udi; Saaledes:      Efter det Rasmus Madsen meddeelte Fæstebrev Sub dato 26de Augusti 1747, foreviist her i Skifte Samlingen, skulde afgangen Hans Christensen Selv forestaae sin gaard saa længe Hand levede, følgelig skulle Sterfboets nu forefindende ganske formue af besætningen, boehauge, reede Penge om nogen var, gaa til Registrering og Vurdering, samt skifte og Deeling imellem alle Arvinger, efter at Hospitalet først havde faaet Prioritet i gaardens besætning efter Loven, Rasmus Madsen og Hans Hustrue fra samme Tiid og til Dødsfaldet, løn af Sterfboet, Hand som Auvlskarl og Hans kone som tieneste Piige, enten Stricte efter Forordningen, eller, som Arfvingerne Selv finder billig at accordere, naar det er udgiort, kand Rasmus Madsen nyde den Salig Mands Begravelses bekostninger gotgiort, derefter bør alt hvis, som Rasmus Madsen eller Hustrue i Boen har inbragt, som De af egne particulaire Midler har betalt, eller som De, om forlanges, kand  giøre ind paa, ey at være betalt af Gaardens Zerenue, udtages, som det der er Deres Eget, og ikke vedkomme Sterfboet;  Hvor efter sees hvad der bliver til deeling imellem Arfvingerne, som Rasmus Madsen er pligtig at betale Dem, imod at beholde at hvis i Sterfboet findes; Det er nu Rasmus Madsen, saavel som Arfvngernes Egen Sag, om De endnu vil beqvemme sig efter hverandre, og ved foreening og accord bielægge trætten, i mangel der af vorder Boed strax taget under Registrering og Vurdering, uden videre ophold og unyttig vitløftighed.      Forvalter Seig. Hviid paa De Arfvinger af Greveskabets gods, som dog Selv var tilstæde, Deres vegne, saa og De fleste De øfrige Arfvinger, ville formeenede hos Rasmus Madsen, om Hand godvillig ville betale Dem Samtlig udi reede Penge 200 Sldlr: til deeling imellem sig her paa Stædet? Rasmus Madsen declarerede endelig at bringe demme Summa til veye.      Skiftets Forvalter paa nye fremkaldte Arfvingerne, for hos Een hver i sær at faae possitere tilstaaelse at De saaledes vare fornøyede for Deris Arf her af Sterfboet? 3 til 4 var endnu iblandt Dem, som imod formodning modsagte Deres forige Proposition og endnu henholdt sig til vitløftigere Skifte.      Som saaledes ingen venlig foreening er at vente, blev fremkaldet Vurderings Mændene og med Forretningen begyndt som følger: 

                            Udi den øverste Stue. 

De Poster, som Arfvingerne vare tilskrevne udi dend saakaldede Contract imellem Den afdøde, Rasmus Madsen og Arfvingerne 

1 høyt Ege Skab af 2de Lukker med behørig laaser og nøgel, vurderet for  2 rd: 3 mk: 

        i samme Skab befandtes 

Reede Penge                                                              7 ..  2 .. 15 s: 

1 Sølv Bæger Vurderet for                                                4 ..    ..    .. 

4 Sølv Skeeder á 10 mk. støcket                                          6 ..  4 ..    .. 

        Der næst 

Een Ege Kiste Sort anstrøgen, vurderet for                               4 ..    ..    .. 

        Der udi var nedlagt Den Sal. Mands gange Klæder, som bestod udi 

1 Skind Vest med Sølv Knapper vurderet for                               5 ..    ..    .. 

1 Rød Klædes dito, lige saa med Sølv Knapper, vurderet for               4 ..  2 ..    .. 

2de gamle Vester                                                           ..  5 ..    .. 

1 Skind Trøye                                                              ..  2 ..    .. 

4 par Buxer, vurderet under Et for                                       2 ..    ..    .. 

1 Vadmels Kiortel                                                        1 ..    ..    .. 

1 Dito                                                                     ..  3 ..    .. 

1 gammel bruun Bryst Dug                                                   ..  2 ..    .. 

7 par gamle ulne Strømper, under Et vurderet for                           ..  4 ..    .. 

2de Hætter og 2de Huer, vurderet for                                       ..  2 ..    .. 

2 par Handsker                                                             ..  1 ..    .. 

6 Skiorter vurderet st.: for 2 mk: 8 s.                                  2 ..  3 ..    .. 

6 Hals Kluder                                                              ..  4 ..    .. 

Et Senge Stæd med tilhørende Dyner, Lagn og Hoved Puder

vurderet i alt for                                                      18 ..    ..    .. 

Et varme Bækken                                                         1 ..    ..    .. 

                                                                        62 rd: 1 mk. 15 s.

 

Imidler Tiid dette passerede, giorte endnu Rasmus Madsen Arfvingerne tilbud, paa det god forstaaelse imellem Dem, som Slægtninger, har efter  Kunde Vedligeholdes, og siden Hand vel mærkede, at det paa denne Tiid var Dennem Een deel om Penge at giøre, og at lade saa, det Hand ikke ... saa meeget var for vitløftighed, som De under dette Skifte, havne giort Anleedning til, at betale Dem endnu 7 Sldlr:, der er saa i alt, som hand til Arfvingerne udlover 207 Sldlr: eller 138 rdr. klingende Myndt.      Arfvingerne. paa tilførsel af Skiftets Forvalter, declarerede nu dermed at være fornøyede, og beholder saa Rasmus Madsen Selv De Dennem ved Contracten tillagde og for over vurderede Meubler, klæder etc:, saa vel som hvis ellers i Sterfboet forefindes og dend Sal: Mand sig har efterladt, uden paa anke af Dem i mindste maader.      Skiftets Forvalter fandt sog beføyet, føren Skiftets slutning, at tilspørge Arfvingerne, i anledning af det passerede, om De vare bekiendt, at her i Sterfboen befandtes nogen reede midler efter dend Afdøde, eller om De vidste, at Sterfboet havde Penger udestaaende hos andre? Svarede: De kunde ikke nu strax beviislig sige det, men efter formodning, og som ordet gik var der midler efter Ham.     Skiftets Forvalter der efter foretog sig at deele foreskrevne Accorderede Arfve Sum imellem Arfvingerne, som til deels paastode og vare eenige udi at gaae i Arf, som Sødskende, i følge Lovens 5te Bog 2det Capitel 38te og 45de Artickel, saaledes, som følger: 

   1. Salig Rasmus Christophersen, hans Børns Lod 42 rd: 

   delt imellem Dem efter Loven, nemlig  

1. Mads Rasmussen boende i Kierbyholm, Mands Persons Lod               12 rd:   ..    .. 

2. Mette Rasmusdatter i Kierbye, Enke, som bemelte Mads 

   Rasmussen imodtager og svarer hende til, qvindes Persohns Lod        6 ..    ..    ..

3. Karen Rasmusdatter, Jørgen Pedersen i Fielsted Hans Hustrue          6 ..    ..    .. 

4. Anna Rasmusdatter Degne Enke fra Nørre Aabye. Siden denne            6 ..    ..    .. 

   Enkes Søn fra Brahesholm i Dag paa Sin Moders Vegne ikke er 

   mødt, saa modtager Hospitals Bonden Mads Rasmussen samme 

   Sin Søsters tilfaldne 6 rd: og der for nu havde ansvarlig, hvorved 

   hand dog haver at hensee til Hendes nytte der af, siden Hun Selv 

   ikke forstaar at bruge dem, da Hun er Vanvittig, som er seet ved 

   dette Skifte, hvor hun har indfunden sig baade denne gang og 

   forhen da Skiftet først blev foretaget. 

5. Salig Anna Rasmusdatter, morten Dinesens afgangne Hustrue, 

   Hendes Tre Børn, Een Søn og To Døtre til deeling imellem sig 

   Selv efter Loven

6. Salig Maren Rasmusdatter afgangen Simon Clausens, Hendes Tre

   Døtre, ligesaa til deeling imellem sig Selv                         6 ..     ..    ..

                                                                      42 ..     ..    ..

   2. Salig Anna Christensdatter, Hendes Børns og Datters Børns Lod

   24 rd.:

1. Maren Pedersdatter i Aabyelund afgangen Peders Rasmusens 

   Enke, paa Hendes Vegne Seig: Munch i Schous Høyrup                  6 rd:    ..    .. 

2. Salig Karen Pedersdatter, som boede i Tverschous Mølle, Hendes 

   efterladte Fem Børn, Toe Sønner og Tre Døtre til deeling imellem 

   sig Selv efter Loven hver med og samme Børn er fornøyet             6 ..     ..    .. 

3. Anna Pedersdatter i Schous Høyrup Seig. Niels Munchs Kiæreste       6 ..     ..    .. 

4. Catharina Pedersdatter, Anders Madsen i Hougaard. Hans Hustrue      6 ..     ..    ..

                                                                      24 ..     ..    ..

   3. Salig Maren Christensdatter, Hendes Otte Børn /: hvor af Een 

   Datter er Død, men efterladt sig Børn som Arfver i Moders 

   Stæd :/ Deres Lod 72 rd:, som deeles saaledes: 

1. Hierre Hansen boende i Gambye, Mands Persohns Lod                  12 rd:    ..    .. 

2. Anders Hansen ibidem                                               12 rd:    ..    .. 

3. Ole Hansen boende i Kiøbenhaun                                     12 ..     ..    .. 

4. Christen Hansen boende i Broe                                      12 ..     ..    .. 

5. Maren Hansdatter, Peder Nielsen i Føllested, Hans Hustru, 

   qvindes Persohns Lod                                                6 ..     ..    .. 

6. Anna Hansdatter, Rasmus Rasmusen i Falsbølle Hans Hustrue           6 ..     ..    .. 

7. Karen Hansdatter, Jørgen Henrichsen i Schou Mølle i Ore Sogn, 

   Hans Hustru                                                         6 ..     ..    .. 

8. Salig Margaretha Hansdatter Hendes Fiire Børn, Een Søn og Tree 

   Døtre, til deeling imellem sig Selv efter Loven, hvilket De og

   samtykte                                                            6 ..     ..    ..

                                                                      72 rdl.   ..    ..

Bedrager saa alle Tre Hoved Lodderne dend udlovede Summa             138 rdl.   ..    ..

Hvor efter beboerne Velagte Rasmus Madsen og Hans Fader Mads Rasmussen fremkom med samme Et Hundrede Tredifve og Otte rixdaler udi grov Courant Myndt, som da Arfvingerne Selv deelte imellem sig, og Een hver tog sin Andeel, efter forestaaende Beregnings formelding i alle maader.        Som nu bemelte Rasmus Madsen saaledes prompte haver betalt Arfvingerne efter Deres paastand og fornøyelse, saa tilstaar der mod Arfvingerne aldeles ingen prætention herefter at have til dette Sterfboe, og at holde meerbemelte Rasmus Madsen frie og kraves løs i alle maader, samt Skiftets Forvalter for ansvar af denne sluttelig indgangen venlig Skifte foreening og hvis af samme i nogen maade maatte descendere;    Til Hospitalet betaler Rasmus Madsen, som hand sig for Arfvingerne har paataget under forliiget, forløvs Penge 3 Rdlr:  hvormed saa Skiftet efter dend Salig Mand Hans Christensen er sluttet og til rigtighed bragt.       Datum Kierbyeholm ut Supra. 

Paa min Broder Hospitals Forstander Holmers Vegne        H. Holmer 

Paa Egne og Begge min Søstres Vegne Mette Rasmusdatter og Anna Rasmusdatter, Deres Vegne Mads Rasmusen 

Paa min Kones Vegne Jørgen Pedersen 

Paa vore Hustruers Vegne   Anders Nielsen.  Rasmus Sørensen.   Niels Mortensen. 

Paa Salig Maren Rasmusdatters Tvende Døtres Vegne Rasmus Madsen 

Paa Enken Maren Pedersdatters, saa og paa min Kones Anna Pedersdatters Vegne Peder Andersen. 

Paa Eiler Andersen i Kiøbenhaun, Hans Vegne efter Fuldmagt   N. Munch 

Christen Jørgensen 

Paa Peder Andersen paa Rue Heed, Hans Vegne 

Paa min Kones Catharina Pedersdatters Vegne 

Hierre Hansen.   Anders Hansen.   Christen Hansen. 

Paa Ole Hansens boende i Kiøbenhafn, Hans Vegne efter Fuldmagt 

Paa Min Moder Maren Nielsdatters Vegne.   Niels Pedersen. 

Paa min Kones Anna Hansdatters Vegne. Rasmus Rasmusen 

Ligesaa paa sin Kones Karen Hansdatters Vegne 

Paa begge mine ugifte Søstres og Egne Vegne 

Paa min Kones Anna Catharina Madsdatters Vegne 

Som Vurderings Mænd, og Vidner til alt hvis paa dette Skifte er passeret efter dette Skiftebrevs Indhold underskriver 

                     Stephan Simonsen.        Niels Andersen.-

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Christensen