Jens Madtzen med tilnavnet Rosenberg var Karnas 7xtipoldefar (på farmors side). Han menes født i København, men jeg har endnu ikke fundet nogen dokumentation for det. Første gang Jens er nævnt på Fyn, er i 1639, da han var underskriver på Nyborg Slot. 

 Jens Madtzen

Omkring 1645 menes han viet til Pernille Ottesdatter Langemach, der formentlig er født ca. 1623. 

Pernille Ottesdatter Langemach

I 1645 kaldes Jens for slotsskriver, og i 1647 ses han som ejer af "Korsbrødregaarden", der ligger umiddelbart syd for Vor Frue Kirke i Nyborg. 

Korsbroedregaarden 

Jens byggede i 1650 den bageste del af hjørneejendommen og forsynede den med sit navn "Jens Madtzen" og årstal "1650". Navnetræk og årstal står der endnu. Den oprindelige del af ejendommen er den ældst daterede verdslige ejendom i Danmark. Den kan med sikkerhed dateres tilbage til 1425-30. Nogle af de oprindelige spær sidder i tagkonstruktionen endnu og er altså næsten 600 år gamle.

Jeg citerer fra bogen "Korsbrødregården "Sankt Hans Gård" - 600 års Nyborghistorie" af Claus Frederik Sørensen, 2015:

I 1647 kom borgmester Jens Madsen i besiddelse af Korsbrødregården og opførte den bygning, der lukker pladsen imellem Korsbrødregården og præstegården. Det var i Jens Madsens tid og på hans gård Korsbrødregården, at den svenske besættelsesstyrkes hovedstab i 1658 indlogerede sig. Senere indlogerede også den svenske konge Karl 10. Gustav sig i bygningen sammen med generalkvartermester Erik Dahlberg samt forræderen Corfitz Ulfeldt. Det var her, at man besluttede sig for at marchere over de frosne bælter til Langeland, Lolland og Sjælland for at belejre København.

Fra 1653 var Jens rådmand i Nyborg by og var nu at regne som en af byens fornemste, hvorfor han i 1654 lod udføre og opsætte et epitafium i Vor Frue Kirke. Her er et udsnit at det meget store værk: 

Epitafium i Nyborg 1 

Det ses, at Jens og Pernille allerede på dette tidspunkt har fået 10 børn. En del af dem må være født før juli 1646, hvor kirkebogen for Vor Frue Kirke er taget i brug. Jeg har fundet dåben af 6 børn til og med 1654 og 4 børn herefter. I sin helhed tager epitafiet sig sådan ud: 

 Epitafium i Nyborg 2

Det er meget velbevaret. Jeg vil slutte omtalen af epitafiet med et billede af teksten nederst: 

Epitafium i Nyborg 3

I 1655 døde Jens og Pernilles yngste datter. Jens erhvervede i den anledning et muret gravsted i Vor Frue Kirke for 120 slettedaler. Gravstedet var placeret i midterskibet, og hans epitafium hang på pillen overfor. 9.8.1655 blev datteren nedsat i gravstedet. Flere i slægten blev senere nedsat samme sted, men ikke Jens og Pernille - mere herom senere.

I 1657 er Jens benævnt "Slotsskriver og Kgl. Maj. Ridefoged i Nørre Vinding Herred". Hans bestilling som ridefoged var blandt andet at opkræve skat hos bønderne. Såfremt de ikke var i stand til at betale deres skatter, gav han dem kredit af sin personlige formue. Igennem mange retssager ved vi, at han efterfølgende stævnede bønder på hele Østfyn og i mange tilfælde blev tilkendt deres ejendom, hvis de ikke kunne indfrie deres forfaldne gæld til ham. Jens kom således i besiddelse af mange landejendommen, og samtidig købte han også op i Nyborg. På et tidspunkt ejede han også "Dronningegården". I 1655 nævnes han som ejer af et skib, der fragtede varer til København. Han havde altså gang i mange forskellige slags forretninger og anlagde mange retssager for at beskytte sine interesser. Han har sikkert været en frygtet men også respekteret mand, da han i 1659 blev udnævnt af Kongen til at være en af Nyborgs 2 borgmestre.

Under svenskekrigene 1657-60 var han en af statens leverandører. På et tidspunkt havde han 2.000 rigsdaler tilgode hos Kronen og blev anmodet om yderligere leverancer på kredit, hvilket han så accepterede mod at få sikkerhed i Nyborg Lens indtægter.

Jens ejede i 1661 en del bøndergårde i Flødstrup Sogn, blandt andet 2 gårde i Risinge (ligger mellem Nyborg og Kerteminde). Disse 2 gårde var oprindeligt 4 gårde, men efter svenskekrigene var egnen meget affolket, og gårdene blev lagt sammen. Hermed var etableret grundlaget for "Risinge Gods", som tilhørte slægten indtil 1759. Som kuriosum vil jeg nævne, at "Risinge Gods" i dag drives sammen med "Fraugdegaard" og ejes af Kammerherre og Hofjægermester Torben Oluf Christian Preben baron Bille Brahe, der er af min slægt. Vi har fælles 7xtipoldeforældre: Borgmester i Haderslev Anton Klinge og hustru Anna Elisabeth Greve.

I bogværket "Kronens Skøder" har jeg fundet disse skødebreve:

[1661] 7. Marts.  — Jens Madsen, Raadmand i Nyeborrig, faar: i Vinding H., Flødstrup S., Mullerup 2 (G.), som bruges under ét, i Langetued 5 (G.), i Kirsendrup 1 jordegen (G.), som tillige svarer af Flødstrup Inde, 2 (G.), 1 Sted, i Rissinge 2 (G.), der ogsaa svare af Eigerjorden, 1 Bol, i Karslund 1 Sted, i Vienstrup 1 (G.), i Huidsbye 1 (G.), i Lille Huidsbye 1 Sted (Htk. 122½ Td. 2 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. å 60 Rdl. Td.) — for: 7368 Rdl. ½ Ort, som blev afskrevet paa en Afregning af 31. Dec. 1660. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Vinding H. Suppl. Skb. K, 4. Bil.

[1664] 5. Aug. Jens Madsøn, Borgemester i Nyborg, faar: i Vinding H., Ullerslef 1 jordegen (G.), som svarer Sammelskat, 1 Hus, i Flødstrup 2 jordegne (G.), 1 (G.), 1 (Kirkeg.), 1 (Hus), i Hagendrup 1 (Bol), i Bogense 1 (G.), 2 Gh. (Htk. 51 Tdr. 6 3/4 Skp. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 2593 Rdl. 22 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Hans Fordring paa Kongen udgjorde 2586 l/3 Rdl. 33 Sk. Orig. Top. Saml. p. Perg. Vinding H. Suppl. Skb. L, 392. Bil.

I Nyborg lagde Jens sig ud med sin borgmesterkollega Klaus Rasch, der havde titel af præsident i Nyborg. Klaus Rasch mente ikke, at Jens Madtzen viste ham fornøden respekt. Præsidenten har formentlig været godt tilfreds med, at Jens i slutningen af 1665 blev beskikket af Kongen til at være Borgmester i Odense. Det var meget usædvanligt, at en mand kunne blive udnævnt til borgmester uden i forvejen at have været borger eller rådmand i byen. Jens må have haft kvaifikationerne til det. Jeg har fundet et vidnesbyrd om det i den samtidige Biskop Jens Bircherods dagbog. Han skrev:

7. December. Der vi spurde i Odense, at Jens Madsen Rosenberg, Borgemester i Nyborg, en fornemme Mand af braf Fornuft og Conduite, vaar af Kongl. Mayt. kaldet og beskikket til at være Borgemester her i Staden udi min Sal. Morfaders Sted, blef det alde, baade store og smaa i vor Familie, en kier Fornøyelse, at den salige Mands Bestilling med saa capabel et subjecto igien blef forsiunet.

Jens afhændede mange af sine ejendomme i Nyborg og købte en gård i Odense på hjørnet af Overgade og Torvestræde. Han erhvervede også en staldgård i Stålstræde, og i 1675 overtog han Claus Mules gård i Overgade. Også efter at være blevet borgmester i Odense drev Jens handel og ejede et skib "Immanuel" på 18 læster, der sejlede på Norge. Biskop Jens Bircherod var i 1666 på besøg hos familien:

29. Juli. Hos Borgemester Jens Madtzens Børn frembragde jeg og mine Sødskinde den gandske Eftermiddag. Iblandt alde de fremmede Huuse, hvilke jeg undertiiden i min Opvext besøgede, vaar der ingen mere honet og skickelig i alle Maader end deris, saasom Foreldrene vaare gudfrygtig Ærbarheds faure Exempler for de gamle, og Børnene vaare tugtig Høvidskheds Exempler for de unge.

Jens og Pernilles liv i Odense fortoner sig lidt. Pernille døde 29.7.1681. Jeg citerer Bircherod:

29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37.

Hun blev gravsat i Sct. Knuds Kirke ifølge Birkerod: 

9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds, og Ærbarheds Skyld, visseligen fortiente. 

Året efter 7.6.1682 blev også Jens gravsat i Sct. Knuds Kirke. Umiddelbart efter noterede Bircherod om Jens' afløser: 

8.(18.) Juni. Samme Dag blef Wilhelm Jensøn Rosenvinge, Raadmand i Odense, af Kongl. Mayt. udi Jetzehov (sic.) beskikket og forordnet til at være Borgemester i samme Odense By i afgangne Borgemester Jens Madsens Sted. 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Jens Madtzen