Min 5xtipoldefar (på farfars side) Hans Pedersen Buch også kaldet Hans Kræmmer eller Hans Lundgaard var født omkring 1716 som søn af Peder Jensen Buch (også kaldet Peder Kræmmer) og Anna Hansdatter.

I 1736 overtog Hans Kræmmer "Hvejsel Lundgaard" efter sin far og blev viet 19.6.1737 i Hvejsel Kirke til Kirsten Nisdatter. Allerede i 1738 kom der småfolk i gården, idet Kirsten nedkom med en datter (min 4xtipoldemor), der blev hjemmedøbt og fik navnet Karen. 23.5.1738 blev dåben bekræftet i Hvejsel Kirke, men desværre samtidig med, at moderen Kirsten blev begravet.

Hans Kræmmer så sig nødsaget til straks at skifte med sin nyfødte datter Karen. Det var et stort bo, der blev opgjort til 278 Rd. 3 Mk. og 9 Sk. (For at kunne vurdere beløbets størrelse, kan det oplyses, at en 5 år gammel hest blev sat til 12 Rd.). Den nyfødtes morfar Niss Henriksen så til, at skiftet foregik på en redelig og retfærdig måde. Jeg citerer fra skiftet:   

 

Hans Buch giver sin Datter Karen Hansdatter i mødrene Arf rede Penge 200 Slettedaler corant, som hos Faderen indestaar imod nøjagtig Forskrivning til Overformynderen at stille, hvoraf ingen Rente svares de første 14 Aar.

I Henseende til den Opvartning, hun som spæd og moderløs Barn imidlertid kan behøve, nødtørftige Klæder og overalt for videre Underholdning og sømmelig og kristelig Optugtelse, Ære og Lære uden nogen Slags Betaling at forsiune alt saaledes, som hand for Gud og Øfrigheden vil bekiendt at være, mens skulde Barnet inden 14 Aars Forløb ved een eller anden indfaldende billig Aarsag komme fra hannem, bør han samme hendes Arve Kapital at forrindte saalænge, som han den derefter imod derefter bemeldte nøjagtig Forsikring beholder.

Desligeste faar Barnet sin sal. Moders Liv og Gangklæder af uldent og linnedt, item en Seng af de bedste bestaaende af tvende Underdyner, tvende Hovedpuder, Alm. Overdyner og et Par Hørgarns Lagener, det samme vurderet for 44 Rd 8 Sk. Tin Tallerkener, Tin Fad, Sølf Kieder m.m., Messing Lysesager, beslagen Ege Kiste, der alt forblivende under Faderens Tilsiun og Ansvar indtil Myndlingen ved Guds Forsiun i Ægteskab indtræder, da samme enten ubeskadiget at afgive eller Betaling efter den angivne Takst.

                                                                         Hvejsel Lundgaard ut supra.

Hans Kræmmer blev hurtigt gift igen og fik mange børn. I 1757 fløj Karen fra reden, og den 22.5.1757 stod hun brud i Skibet Kirke. Faderens forpligtelser overfor hende var hermed ophørt.

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Pedersen Buch