Andreas Æreboe (1723-1813) var født i København som søn af en notarius publicus. Han blev uddannet som købmand og drog som 30-årig med A. F. Lützows eskadre til Middelhavet. I 3 år var han konsul i Marokko, og senere virkede han som konsul i Algier. Efter hjemkomsten til København beskæftigede han sig med handel og skabte sig en stor formue, der blev placeret i ejendomme. Endvidere ejede han Holbækgaard, som han benyttede som sommerbolig.

Albert Christian Thomsen (1889-1952) kom til verden i Kolding som søn af en urmagermester. Han fik lærereksamen fra Jelling statsseminarium og var fra 1911-18 lærer ved Avnslev skole ved Nyborg og fra 1918 kommunelærer/overlærer i Holbæk. Fra faderen arvede han interessen for historie, og på Fyn kastede han sig over Nyborgegnens historie og fik udgivet enkelte bøger og optaget flere artikler. I Holbæk fortsatte han det lokalhistoriske arbejde, blev leder af Holbæk museum og fik udgivet flere bøger med hovedværket den anmelderroste "Holbæk Købstads Historie", der blev bekostet af byrådet. 

I 1946 fik Albert Thomsen udgivet sin bog om Andreas Æreboe, som indledes med:

Der hvor nu Markedsgade munder ud i Labæk, laa indtil 1852 en meget anseelig gammel Gaard med fire lange Længer og en stor Have til. I nyere Tid er den ofte blevet kaldt »Kongsgaarden«, gamle Folk husker et andet Navn, »Harboes Gæstgivergaard«, men dens rigtige Navn var Holbækgaard.

Nu i Sommer bliver det sidste Stykke af dens lange Hovedbygning revet ned for at give Plads for en stor, moderne Beboelsesbygning, og i den Anledning har jeg faaet Lyst til at fortælle noget om dens Historie og især om en af de mærkeligste Personer blandt dens mange Ejere gennem Tiderne.

Dens Historie rækker nemlig langt tilbage i de forgangne Aarhundreder. Den har været kongelig Ejendom, Adelsgaard, Postgaard, Teater og Gæstgivergaard, men 1852 købte Byen den, lod det meste af den nedrive og førte en ny Gade, Markedsgade, ind over dens Gaardsplads og op til den nuværende Markedsplads.

Jeg har engang tidligere, for 22 Aar siden, skrevet om dette Emne, men dels er det jo nok forlængst glemt, og dels kan jeg nu tilføje nye Oplysninger.

Men først vil jeg fortælle om Etatsraad Andreas Æreboe, en dansk Købmand, som efter mange Eventyr i fremmede Lande slog sig til Ro nogle Aar paa sine gamle Dage jer i Holbæk.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link