Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1805-1874) kom til verden i Skamby præstegård på Nordfyn som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og fik teologisk eksamen, inden han var fyldt 21. Han ses som sognepræst i Grimstrup, Tømmerup, Sorø og Fredericia. Ifølge Wiberg: „Hans Personlighed, saaledes som man lærer den at kjende af hans Autobiographie, havde et tiltalende Præg af elskværdig Naturlighed og Oprigtighed samt levende Christendom“ .

I 1866 fik han udgivet sine erindringer: "Mine første 25 Aar (1805-1830), som han indleder med: 

Fortale.

 

Da jeg begyndte at skrive mit Levnet, tænkte jeg ikke paa at udgive denne Beskrivelse, men da jeg deri naturligen førtes til at meddele Adskilligt, der som Bidrag til en Skildring af en forsvunden Tid, navnlig af enkelte betydelige Mænd, til hvem jeg i min Ungdom kom i Forhold, maaskee kunde have almindeligere Interesse, og da jeg leilighedsviis kom til at udtale mine Anskuelser om forskjellige Gjenstande, hvilket endog laae mig paa Hjerte at faae sagt offentligt, saa er jeg derved foranlediget til at lade denne Fortælling om min Barndom og Ungdom trykke. Er det end ikke uden en vis Undseelse, at jeg lader Adskilligt mig selv angaaende, ved hvis første Nedskriven jeg ikke saaledes havde Publicum i Tankerne, blive staaende, saa har jeg dog ikke villet begynde paa af den Grund deri at foretage Udeladelser eller synderlige Forandringer, for at det Hele ikke skulde tabe af sin Farve eller sin Sandhed. Da Meddelelserne ere efter Hukommelsen var det jo muligt, at jeg i mindre vigtige Ting kan have feilet noget, hvilket jeg dog neppe troer. Det træffer sig saaledes, at i mit 26de Aar begyndte i en vis Henseende en ny Retning i mit indre Livs Udvikling. Mine første 25 Aar kunne derfor passende være Gjenstand for et særskilt Skrift.

 

     Fredericia 20de Marts 1866.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.