Poul Bredo Grandjean (1880-1957) var født i København som søn af en komponist. Han studerede først musikhistorie, men fik gennem sin farbroder interesse for personalhistorie og var beskæftet med flere store personalhistoriske projekter, inden han i 1910 blev tilknyttet Rigsarkivet, hvor han var beskæftiget i 40 år. Han har fået udgivet et stort antal artikler og bøger med personalhistorisk indhold, herunder: "Meddelelser om Lærredskræmmer Herman Walør : En af Kjøbenhavns 32 Mænd og Etatsraad Johannes Valeur : Vice-Borgmester i Kjøbenhavn og Tilforordnet i Højesteret", som indledes med: 

FORORD.

 

EFTER at jeg i mine Studenteraar ved Undersøgelser i de kjøbenhavnske Arkiver havde gjort en Del Optegnelser om min Tip-Tip-Oldefader, Etatsraad Johannes Valeur, og dennes Fader, Herman Walør — bl. a. ogsaa om sidstnævntes og vor Slægts norske Afstamning — har jeg ikke i den siden da forløbne Tid fundet Lejlighed til at bearbejde disse Optegnelser og fuldstændiggøre dem. Paa min Broder, Grosserer Erik Valeurs Foranledning har Registrator i Rigsarkivet P. B. Grandjean paataget sig at foretage nye Undersøgelser og ander ét at samle og bearbejde alt, hvad der har kunnet findes om de to ældste af Slægten. Resultatet heraf foreligger i nærværende Skrift, der herved overgives til Familien af min Broder og mig.

Trods omfattende Undersøgelser er det ikke lykkedes Hr. Grandjean under hans gentagne Studieophold i det norske Rigsarkiv i Christiania med Sikkerhed at fastslaa Herman Walørs Herkomst; maaske vil Udgivelsen af disse biografiske Meddelelser bidrage til, at dette engang bliver muligt.

De 2 Billeder, forestillende Etatsraad Johannes Valeur og hans Morfader, Konferensraad Johannes Christensen Meller, er Gengivelser efter oliemalede Portrætter, der er ophængte i Kjøbenhavns Overpræsidiums Lokaler og som er skænkede Raadhusets Billedsamling af Familien.

Enhver Tilføjelse eller Rettelse modtages med Tak.

 

                    Kjøbenhavn i April 1915.

                                                                                                 Henrik Valeur.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.