Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ERNST TRIER : Bidrag til Oplysning om hans Levned" af Ludvig Schrøder, 1894

Ernst Johannes Trier (1837-1893) kom til verden i København som søn af jødiske forældre, der i 1839 lod ham døbe i Gentofte kirke. Som 18-årig blev han student og 8 år senere cand. theol. Han havde gode kontakter til Grundtvig og Kold og blev vundet for højskolegerningen som et middel til folkets nationale oprejsning. I 1865 åbnede han Vallekilde Højskole. 

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

Ludvig Schrøder indleder bogen om sin gode ven Ernst Trier med: 

Det er en Række Artikler, som jeg har skrevet til »Højskolebladet« om Ernst Trier, som herved udgives samlede.

Efter Meddelelser af Dr. Jens Nørregaard, Folketingsmand Kl. Berntsen og Valgmenighedspræst V. J. Hoff har jeg foretaget et Par Ændringer og tilføjet nogle Linjer.

Om det end er min afdøde trofaste Ven, hvis Levnedsløb og betydningsfulde Livsgjerning jeg har søgt at give et Billede af, saa har jeg ikke kunnet gjøre dette, uden med det samme at meddele adskilligt om Højskolebevægelsen i det hele, som den har udviklet sig i de sidste 30 Aar. Derfor kan dette Skrift maaske være velkomment for dem, som i Folkehøjskolens Jubilæumsaar vil søge Oplysning om dens Historie.

 

                Askov, 9. August 1894.

                                                                                                                      Ludvig Schrøder.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades cia dette link.