Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Apotheker CLAUS SEIDELIN's Optegnelser om sit Levned 1702-1782" v. J. Clausen og P. Fr. Rist, 1915

Claus Seidelin (1702-1782) kom til verden i Nykøbing F. som søn af apotekeren. Han lærte apotekervæsenet på faderens apotek og senere på Det Kgl. Hofapotek i København. Fra 1722 til 1728 havde han pladser på apoteker i udlandet. Ved faderens død i 1729 overtog han apoteket i Nykøbing F.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1915 fik de udgivet bind nr. XXII: "Apotheker Claus Seidelins Optegnelser om sit Levned 1702-1782". Bogen indledes med: 

Manuskriptet til Apotheker Claus Seidelins egenhændige Levnedsbeskrivelse er en Bog i lille Oktav-Format, bestaaende af 5 upaginerede og 286 paginerede Sider. Det sidste Blad mangler. Haandskriftet er for faa Aar siden skænket det Kongelige Bibliothek af dets Forfatters Efterkommere, Fru Monica Neubert og Frøken Hanne Schougaard, og er indlemmet i Bibliothekets Samlinger under Signaturen: Ny kgl. Saml. 8° Nr. 497. Det er gengivet her i sin fulde Udstrækning uden nogen Forkortelse og i alt væsenligt med den originale Retskrivning.

Imidlertid foreligger der allerede tidligere Uddrag af dette Haandskrift, gengivne i „Historisk Tidsskrift“ III Række, 2det Bind (1862) ved daværende cand. jur., nu fhv. Overretsassessor T. Hindenburg. Vi har bygget videre paa dette Arbejde, til hvis Fuldførelse Assessor Hindenburg paa flere Maader har bistaaet os, hvorfor vi bringer vor Tak, saa vel som til Hr. Læge J. Johnsson, der har meddelt os flere medicinsk-historiske Noter.

De Udeladelser — noget over en Fjerdedel — af Haandskriftet, som fandt Sted ved den første Ugivelse og som her er medtagne, er for en stor Del af betydelig kulturhistorisk Værdi. De giver mærkelige Indblik i de gamle Apothekers Laboratorier og Arbejdsmaader, og de mange Skildringer fra Europas gamle Storstæder i hine Tider har mangfoldig Interesse.

Claus Seidelin skildrer i sin Levnedstegning sig selv og sine Omgivelser saa udførligt, at en videre Omtale af ham er overflødig. Som Søn af Apotheker i Nykjøbing paa Falster, Frederik Seidelin (1667—1729), kom han til Verden i Januar Maaned 1702, og i samme Stilling og i samme By lagde han sig til Hvile som en agtet og anset Borger den 16. Maj 1782.

Aaret før sin Død nedskrev han sine Erindringer — zirligt og pynteligt, som han var det i al sin Færd. Optegnelserne falder i to Afsnit. Det første og største omfatter Ungdomstiden til han vender hjem fra sin femaarige Rejse. Det er let at se, at denne Del af Memoirerne, hvis Forfatter føler og boltrer sig som en ung Fole, der fra Stalden er sluppen ud paa de aabne Græsgange, maa være Afskrifter af Rejsedagbøger, han har havt liggende fra sine unge Dage; thi det er ingen gammel Mand, der fortæller saa friskt og husker saa godt. Som en Skildring af en velstillet og fornuftig ung Borgersøns Rejse ud i den store Verden paa Holbergs Tid, for at uddanne sig til en habil Mand i sit Fag, er disse Claus Seidelins Dagbøger ganske enestaaende i vor Memoire-Literatur. Optegnelsernes anden Del er væsenlig refererende, undertiden næsten annalistisk i Formen, i det han mest dvæler ved Begivenhederne i Tidens og især i Familiens indre Historie. Den er ligesaa adstadig og rolig, som den første er frisk og ungdommelig. Men den indeholder fortrinlige Oplysninger om en Provinsborgermands Liv og Forhold i den anden Halvdel af det 18de Aarhundrede, og giver mange Bidrag til Tidens Historie, Sæder og Familiekrøniker.

Disse Memoirer taler bedst selv for deres Berettigelse til at fremkomme i en ny og fuldstændig Udgave.

                                                                                                                                Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.