Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MATTHIAS SKAANLUND: Gyldenløves Lakaj.Optegn. fra Christian Vs Tid" v.J.Clausen og P.Fr.Rist,1912

Matthias Nielsen Skaanlund (1657-1729) kom til verden i Lund som søn af en ridefoged. Han blev lakaj for flere kendte personer bl.a. Christian V's søn Christian Gyldenløve. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1912 fik de udgivet bind nr. XVII: "Gyldenløves Lakaj. Optegnelser fra Christian Vs Tid af Matthias Skaanlund". Hovedpersonen indleder med:

Formedelst Guds store Almagt har Naturen sendt mig ind i Verden, og hun byder mig at elske mig selv og hade det mig skader; udi denne hendes Omhyggeligheds Paamindelse fremtræder Billighed og befaler mig at elske mine Venner og hade dem, som misunde mig, hvilket ikke skulde være mer end baade Billigheds og Naturens Lob. Saa tør jeg dog ej være Døden hadelig, men Synden som mig skader, og Djævelen som mig hader, og Verden som misunder mig Guds Glæde. Omendskøndt Døden har søgt sin Belejlighed efter Guds Anordning og indtrængt sig Anno 1677 og 79 og nedsablede mig dem, som jeg efter Guds Lov og fjerde Bud havde kærest.

Næst en Ægteskabs Kærlighed følger da dens Elskelighed, af hvis Extraction man er kommen af, hvilket giver mig Anledning Ørkesløshed at forekomme, saa og min egen Curieusitet at fornøje. Først at antegne noget kortelig om mine SI. Forældre, endskøndt Lykken havde abandonneret mig og ikke udi alle atraalig Begærlighed favoriseret, helst efterdi deres dødelige Frafald skete i Krigens Tid, og jeg da var i mine unge Aar udenlands, og vidste det ikke førend ved min Hjemkomst igen til Kjøbenhavn den 4. Oktober Anno 1679. Dernæst har jeg antegnet hvis min egen Person er betræffende med videre, saa længe den gode Gud forunder Liv og Helsen, hvilket nu efter min forrige Jour- og Annal til Dato er nærmere efterset og fremdeles som bemeldt skal dermed continueres af

 

                                                                                       MATHIAS NIELSEN
                                                                                                             Skaanlund.

             Kjøbenhavn den 1. Januari Ao. 1682.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.