Christen Thomesen Sehested (1590-1657) kom til verden på "Bækmark" i Vestjylland som søn af gårdejeren. Som ganske ung drog han til tyske, franske og italienske universiteter for at studere teologi og filosofi. Embedskarrieren begyndte i 1613 som sekretær i kancelliet og sluttede som rigets og kongens kansler.

Thyra Sehested (1840-1923) var født i "Broholm" på Østfyn som datter af godsejeren. Fra sin ungdom var hun optaget af litterære og historiske interesser. Hun fik udgivet et værk om faderens arkæologiske undersøgelser og flere biografier over slægtens personligheder, herunder i 1894: "Canstler Christen Thomesen Sehested". Hun indleder med: 

I det Følgende meddeler jeg, hvad jeg ved om Christen Thomesen (Sehested)s Livsførelse. Jeg har holdt mig til hans Ord og Gjerninger og har ikke havt til Hensigt at gaae ind paa videre Udviklinger. Angaaende flere Sider af hans Virken, saaledes hans Mæcenatvirksomhed, hvoraf en egentlig Fremstilling vilde fordre Kjendskab til Tidens hele lærde Literatur, har her kun kunnet gives enkelte Meddelelser.

 

                      Kjøbenhavn i Juli 1894.

 

                                                            Thyra Sehested.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link