Christian Pedersen (1848-1916) kom til verden i Nyborg som søn af en murermester. Efter skolegangen blev han sat i gartnerlære på Glorup Slot. Efter læretiden søgte han videre uddannelse i bl. a. Rosenborg Slotshave og Sorgenfri Slotshave. Ved selvstudier forberedte han sig til og bestod eksamen på Landbohøjskolen. Han er mest kendt for sit store forfatterskab inden for havebrug og botanik.

Frits Heide (1883-1957) studerede botanik på universitetet og kendes som skribent inden for det botaniske fagområde.

I 1919 fik Frits Heide udgivet sin biografi/bibliografi over Christian Pedersens liv og arbejder. Han indleder bogen med:

FORORD.

 

Da Chr. Pedersen døde, efterlod han sig en Mængde Pakker med løse Noter og Optegnelser, væsentlig til det danske Havebrugs Historie. Det blev overdraget mig at gennemse dette Materiale og bedømme, om der deriblandt muligt skulde findes Stof til planlagte, men endnu ikke offentliggjorte Arbejder.

Dette var imidlertid ikke Tilfældet; Chr. Pedersen havde praktisk talt udnyttet og offentliggjort hele sit indsamlede Materiale.

I sine sidste Aar havde han nedskrevet sine Livserindringer for sine Børn; dette Arbejde naaede han ikke helt at fuldende. En Udgivelse af dette Manuskript maatte dog opgives, væsentlig fordi en stor Del deraf er skrevet som ganske private Familiemeddelelser med Omtale af endnu levende Personer. Naar en Del Aar er henrundne, er det ikke udelukket, at denne Del af Chr. Pedersens Manuskript vil kunne tjene Historien med mange klart sete og sande Personbedømmelser; men til Offentliggørelse er det rette Tidspunkt for Øjeblikket næppe inde.

Den her meddelte korte biografiske Indledning er et flere Gange sigtet Uddrag af Chr. Pedersens egne Optegnelser.

Over sine offentliggjorte Arbejder efterlod Chr. Pedersen sig en skitsemæssig Notatsamling; den har været mig en Rettesnor; men hele Stoffet maatte nødvendigvis gennemgaas paa ny, fordi Chr. Pedersens egne Optegnelser dels overalt var utilstrækkelige til en egentlig Bibliografi, dels ofte ukorrekte, fordi de væsentlig er nedskrevne efter Hukommelsen. Ved denne Gennemgang har jeg haft Assistance af Hr. stud. theol. Svend Skov Jensen.

Blandt Chr. Pedersens Arbejder har jeg væsentlig ofret hans historiskbotaniske Arbejder min Opmærksomhed, ganske naturligt, fordi disse danner hans Livs Hovedværk; jeg har af hans Produktion udvalgt de Partier, som efter min Formening belyste hans Forfatterskab klarest, noget Hensyn har jeg ogsaa her taget til Stedet, hvor de paagældende Afhandlinger oprindelig er offentliggjort, idet hans to Bøger om Havebrugets Historie og Afhandlingerne i Helwegs Havebrugslexikon stedse vil kunne gøre Krav paa at blive regnede for uundværlige Kilder til denne Del af nordisk Kulturhistorie, hvorimod de mindre Afhandlinger lettere vil staa i Fare for at blive overset. Endelig har jeg hist og her tilføjet Henvisninger, Notitser og mindre Aktstykker, hvor saadanne slutter sig til og uddyber de paagældende Arbejder.

Bedømmelsen af hans „Bidrag til en Fremstilling af Danmarks Havebrug i Middelalderen (indtil 1500)“ er velvilligst overladt mig af den dygtigste og herhjemme vistnok den eneste virkelige Kender af nordisk Middelalderbotanik, Hr. cand. pharm. Poul Hauberg. For denne Hjælp bringer jeg her min bedste Tak.

Hvor ubetydeligt dette lille Skrift fra min Side end er, haaber jeg, at det dog vil gøre sin Nytte som Bindeled mellem Chr. Pedersen og de Forskere, der nu for Tiden arbejder paa historisk-botanisk Omraade. Mig har det været en Tilfredsstillelse at værne om en altid interesseret og myreflittig Mands Livsværk.

 

                  København, i November 1918.

                                                                                                                FRITS HEIDE.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.