Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fremragende danske MÆND og KVINDER født i Tidsrummet 1750-1850" af Anna Hartvigsen, 1926

Anna Nikoline Kattarina Hartvigsen, født Rasmussen levede fra 1848 til 1913.

Peter Andreas Plum Rosenberg (1858-1935) var en dansk forfatter og foredragsholder. Som 17-årig blev han student fra Sorø og indledte matematiske studier. Han droppede disse studier til fordel for filosofien og blev magister i religionsfilosofi. I flere år var han lærer ved københavnske privatskoler og fra 1889-1909 med enkelte afbrydelser instruktør ved Dagmarteatret. Han er kendt som forfatter til adskillige skuespil og oversættelser.

P. A. Rosenberg påtog sig at bearbejde Anna Hartvigsens indsamling af data og udgav det færdige resultat i 1926. Han indleder med:

FORORD.

 

Et fransk Ordsprog siger, at Nutiden er svanger med Fremtiden; det samme kan udtrykkes: Nutiden er et Barn af Fortiden. For at forstaa sin egen Tid maa man kende dens Ophav i den forgangne. Ingen sand Aandsdannelse er mulig uden historisk Kundskab, først og fremmest til Ens eget Folks Historie.

Hvis et Menneske hver Morgen, naar han vaagnede, havde glemt alt, hvad han indtil da havde oplevet, kunde han vel have visse værdifulde menneskelige Egenskaber i Behold, men en Personlighed blev han aldrig. Et Folk, som mangler Forbindelse med sin Fortid, faar intet særpræget Folkeliv, ingen Folkeaand.

Denne Bog vil give en historisk Oversigt over den forrige Generations store Mænd og Kvinder, de, som har skabt vor Generations Forudsætninger, den historiske Jordbund, hvorpaa vi bygger. Enkelte af dem lever endnu, men deres Værk er gjort og kan historisk overses og skildres. Allerede ved at blade flygtig gennem Bogen maa man fyldes af Undren over den lange Række af betydelige Personligheder paa alle Aandsomraader, som vort lille Land og Folk i denne Periode har frembragt, og det er vel umuligt andet, end at vi, som er deres Arvtagere, med nogen Beskæmmelse maa spørge os selv: har vi røgtet denne rige Arv forsvarligt: vil en kommende Tid se tilbage paa os med lignende Ærbødighed som den, hvormed vi ser paa vore Fædre? Denne Tanke skal ikke nedslaa vort Mod, men oplive os til at gøre vort Bedste »i ædle Fædres Spor«. Det er en god Ting at være kommet af godt Folk. Guldalderen har man kaldt det Tidshverv, hvis Mænd og Kvinder her skildres, og med Rette; ikke blot for Litteraturens og Kunstens Vedkommende, men paa alle Aandens Omraader vidner denne Epoke om, hvilken Rigdom en naadig Gud har skænket vor Folkestamme. Er vor Tid end kun for en Sølvalder at regne mod hin, kan der dog ved ærlig Stræben, ogsaa af os, vindes og hamres Malm til kommende Tiders og Slægters Tarv. Et kærligt og ærbødigt Studium af vore nærmeste Forfædres Bedrifter vil styrke og opmuntre dertil. 

Forfatterinden af denne Bog, ANNA NIK0LINE KATTARINA HARTVIGSEN, født RASMUSSEN, var en Søsterdatter af Rasmus Nielsen og følte sig hele sit Liv igennem hendraget til aandelig Syssel. Hun fødtes 31. Juli 1848, just da hin store Tid satte sin politiske og folkelige Frugt, og hun døde 23. December 1913. Igennem nogle Aar udarbejdede hun den Række af korte Biografier, som hun endnu paa sit Dødsleje drømte om at faa udgivet, fordi hun mente, at dens Læsning kunde blive en værdifuld Hjælp og Opmuntring, særlig for den jævne Befolknings Ungdom. Hun vilde samle i en Haandbog, beregnet baade paa Hjemmene og Skolerne, hvad der ellers kun findes i bindtykke Værker eller Konversationsleksika, og det var bendes Ønske, at Bogen kunde sælges saa billigt som muligt. Tillige er den blevet forsynet med Billeder af de fleste skildrede Personer, Billeder, af hvilke en Del ellers var meget vanskelig tilgængelige. Enkelte Tilføjelser og Udeladelser har været nødvendige ved Trykningen, men i alt væsentligt foreligger Værket her i den Form og præget af den Aand, som Forfatterinden meddelte det. Der maatte sættes en bestemt Tidsgrænse for Stoffet, og det synes da et heldigt Valg, at Perioden afgrænses ved Aarstallene 1750-1850, idet de Mænd, som fødes indenfor disse to Aarstal, netop er Grundlæggerne af det nye Tidsafsnit. Kunstløst, men med let kendelig Varme og Begejstring for Fædreland og Folk, er denne Bog forfattet. Hvad der kommer fra Hjertet, plejer at gaa til Hjertet. Saa tør man haabe, at den danske Læseverden, især den jævne Befolkning i By og paa Land, vil tage mod denne Gave fra En, der længst gik hjem, og vinde Lys og Kræfter ved Læsningen til at stride den gode Strid.

 

P. A. ROSENBERG.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.