Alexander Herman Jacob Balthasar Münter (1837-1932) kom til verden i København som søn af en kgl. rådmand. Som 13-årig blev han kadet og gjorde karriere inden for søetaten. Han spcialiserede sig i sklbsbygning, og som repræsentant for det engelske firma Armstrong og Whitworth tog han på rejser til Kina og Japan.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1915 fik de udgivet titel nr. XXIV i 2 bind: "Nogle Erindringer af Balthasar Münter", som indledes med:

Efter gentagne Anmodninger af mine Børn har jeg skrevet en Beretning om mit Livs Tildragelser. Ved Affattelsen af denne var dens Offentliggørelse ikke paatænkt, og den indeholder derfor endel, som ikke kan have almen Interesse, ligesom den behandler Forhold, jeg ikke kan ønske at lægge i aaben Dag.

Men da jeg af gode Venner er bleven opfordret til nu at publicere Afsnit af denne Levnedsbeskrivelse, har jeg besluttet mig dertil.

Ligeoverfor mine eventuelle Læsere har jeg troet at maatte give denne Oplysning som en Forklaring paa de Lakuner, de ville finde i Arbeidet.

 

Balthasar Münter.

Jeg har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II