Niels Lindberg (1759-1830) kom til verden i Ribe som søn af en velstående borger. Han dimitteredes fra Ribe Katedralskole som 19-årig og tog 4 år senere teologisk attestats. Herefter blev han hører ved Ribe Katedralskole og i 1787 præst i Jernved. Fra 1793 og til sin død var han kapellan ved Domkirken i Ribe og præst for annekssognet Seem. 

Martin Kristensen (1842-1931) var født i Hjejsel som søn af en gårdejer. Allerede som 14-årig kom han til Uldum Højskole og virkede derefter som vikar ved forskellige skoler. I 1860 blev han optaget på Jelling Seminarium, hvor han dimmitteredes 3 år senere og blev lærer på Grundtvigs højskole Marielyst. Fra 1864 til 1912 virkede han ved P. Bojsens Seminarium i Gedved.

I 1922 fik Martin Kristensen udgivet sin bog om Niels Lindberg, der bærer undertitlen: "Bidrag til Skildring af Kampen for kirkelig Frihed og folkeligt Selvstyre i Aarene 1860-1886". Bogen indledes med: 

FORORD

 

Da jeg for et Par Aar siden fra flere Sider fik stærk Opfordring til at give en Skildring af Niels Lindbergs Levned, var det mig klart, at jeg, da de forhaandenværende Kilder var saa vidt spredte og ufuldstændige, maatte have Hjælp fra mange Sider, hvis Arbejdet i nogen Grad skulde blive tilfredsstillende. Denne Hjælp er ogsaa ydet mig.

Særlig Tak skylder jeg Niels Lindbergs endnu levende 84 aarige Enke Clara Lindberg. Af hende har jeg faaet overladt Niels Lindbergs Breve til Hjemmet under hans Studietid i København, hans Brevveksling med Otto Møller, de Breve, han i de sidste Aar har modtaget, og de Breve, hun modtog fra hans Venner, da de fik Efterretning om hans Død. Og ikke mindst værdifulde har hendes egne Erindringer været mig. Da hendes Syn allerede for et Par Aar siden var meget svækket, og det nu desværre er endt med fuldstændig Blindhed, har en af Lindbergs og hendes trofaste gamle Venner. Jernbaneassistent Joh. Vinther, Hellerup, nedskrevet disse. Ham maa jeg da ogsaa bevidne min Tak.

Hr. cand. theol. Redaktør A. Vedel har overladt mig Afskrift af et Par af Lindbergs Manuskripter og skaffet mig en Del Oplysninger: ham og flere andre, der har ydet mig Hjælp, skylder jeg ligeledes Tak.

Fra Statsbiblioteket i Aarhus har jeg haft til Laans de Tidsskrifter og Bøger, jeg havde Brug for under Arbejdet, og som jeg ikke selv var i Besiddelse af, og i Avissamlingen der har jeg efterset Bladene. En enkelt Gang har jeg ogsaa haft Lejlighed til at søge Oplysning ved Besøg paa det Kgl. Bibliotek og i Landsarkivet i Viborg. Alle disse Steder har jeg mødt Velvilje.

Jeg har saaledes søgt at benytte alle de Kilder, der var mig tilgængelige, og jeg har paany gennemgaaet saa godt som alt det, Lindberg har skrevet. Og som det har været mig selv en Glæde under dette Arbejde at opfriske Minderne om Lindberg og hans Hustru, et Par af de ædleste og bedste Mennesker, jeg i mit lange Liv har lært at kende, saaledes er det ogsaa mit Haab, at min Skildring, i hvor ufuldkommen den end maatte være, dog kan glæde den Kreds, der har kendt dem og ogsaa give den yngre Slægt et Billede af deres Liv og af den Kamp for Frihed i Stat og Kirke, som Niels Lindberg var en saa fremragende Deltager i.

 

                        Brunde Skole pr. Horsens i Januar 1922.

 

                                                                                           Martin Kristensen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.