Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Til Minde om OLE PETER HOLM LARSEN (SKRÆPPENBORG)" af Sofus Borgen, 1873

Oluf Peter Holm Larsen (1802-1873) kom til verden i Hunderup ved Odense som søn af en branddirektør. Han kom i tjeneste på St. Skræppenborg i Brylle sogn syd for Odense, blev gift med datteren på gården, som han overtog. Familien var påvirket fra Christiansfeld, og Peter Larsen, der fik tilnavnet Skræppenborg blev en flittig prædikant på Fyn. Senere blev han grebet af Grundtvigs tanker. I 1841 erhvervede han Donsgård ved Kolding og fortsatte sit virke som prædikant - nu også kendt som Peter Larsen Dons. I sin samtid blev han anset for at være den kirkelige vækkelses mest fremtrædende lægprædikant.

Christian Sofus Borgen (1841-?) blev født på Island som søn af en etatsråd. Han blev præst og var ifølge Wiberg tilknyttet flere forskellige menigheder. 

I 1873 fik han udgivet "Til Minde om Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg)", som han indleder med disse forord:

Idet jeg herved udsender denne lille Mindebog om Peter Larsen til hans mange Venner i den nordiske og danske Menighed, maa jeg bede om Undskyldning for dens sene Fremkomst. — Grunden er, at det ikke før har været mig muligt at faa de forskjellige Bidrag samlede. Af disse har Termansens Levnedstegning af den afdøde været trykt i „ Dansk Folketidende" 1873 N r. 4 — 8. — Det faldt mig naturligt, at bestemme Indtægten til den Løventhalske Mission, som den Sag, der særlig i de sidste Aar havde taget Peter Larsens Hjærte — og jeg haaber saaledes, at Bogen maa finde en god Modtagelse hos Venner af dem begge, og tilføre en lille Hjælp til at bevare Mindet om den sidste og til at befæste Haabet for den første.

       Alminde ved Kolding, i Paasketiden 1873.


                                                                             Udgiveren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.