Thor Næve Lange (1851-1915) kom til verden i København som søn af en præst. Han blev student i 1869, tog filologisk embedseksamen i 1874 og havde allerede da bidraget til litteraturen med oversættelser af vers til antologier.  Efter at have boet nogle år i Skt. Petersborg og Moskva giftede han sig i 1883 med en russisk adelsdame. I 1889 blev han optaget i den russiske adel. Skønt han levede i Rusland til sin død og ikke følte sig videre påskønnet i sit fædreland, forblev han dansk statsborger og bevarede kontakten med det danske sprog gennem en udstrakt brevveksling med danskere, gennem sit forfatterskab af prosa og på vers og gennem sine oversættelser af slaviske værker til dansk. Han døde på Napadivka godset i Napadivka i guvernementet Podolsk i Det Russiske Kejserrige, nu Vinnitsja oblast i Ukraine.

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1917 fik Nyrop udgivet sin bog om Thor Lange. Den indledes med:

FORORD.

 

Med Thor Langes Død stansede en Brevvexling, som jeg satte Pris paa. Langes Breve vare fulde af Temperament. Hans brede og dog altid fine Form gjemte baade Energi og Vilje, og han veg ikke tilbage for et stærkt Udtryk. I de Breve, vi vexlede, spillede en Tid de Mindesmærker, han lod rejse herhjemme, en væsentlig Rolle, og det vil derfor kunne forstaas, at jeg efter hans Død kunde føle Trang til at samle alle de Langeske Mindesmærker i Billeder for derved at vise ham som den varme Fædrelandsven, han var. Jeg begyndte ogsaa herpaa, men lidt efter lidt fik mit Arbejde en anden, bredere Karakter, og det er nu blevet til den lille, her foreliggende Bog, som jeg gjærne vilde skulde staa som en hjærtelig Tak for det Venskab, ja i en bevæget Tid langt mere end Venskab, som Lange og Hustru lod mig og mine blive tildel.

Mit Kjendskab til Lange skriver sig fra en forholdsvis sen Tid, men just derfor interesserede det mig stærkt at blive bekjendt med en Række Breve fra hans Ungdom, som velvilligt bleve stillede til min Raadighed. Det er væsentlig dem, der lod mig ændre mit lille Arbejdes Karakter. Samtidig har jeg selvfølgelig paa bedste Maade benyttet hele hans danske Produktion. Men desværre er hans store russiske Produktion en lukket Bog for mig, og da jeg ikke mente at burde udskyde mit Arbejde i maaske lang Tid, har jeg heller ikke kunnet be­nytte den vistnok ganske omfattende Samling Breve til ham allesteds fra, som bevares i Moskva.

Tilsidst bringer jeg en varm Tak til de Mange, der have givet mig Oplysninger og ved Udlaan af Breve vist mig Tillid. Blandt dem særlig Hr. Overlærer Axel Sørensen, der tillige har været mig en god Vejleder ved sin livlige og smukke Bog om Ungdomsvennen. En særlig Tak maa jeg ogsaa rette til Frk. Overlærerinde Anna P. Krarup, Hr. og Fru Langes trofaste Veninde, der paa mange Maader har staaet mig bi.

 

     I Februar 1917.

                                                                                 C. Nyrop

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.