Peter Gabriel Koch (1858-1922) kom til verden i Ribe som søn af en adjunkt. Som 18-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Efter flere præstekald blev han i 1901 udnævnt til biskop over Ribe Stift og fra 1920 tillige over Sønderjylland. 

Henrik Gothard Antonius Jørgensen (1861-1941) var født i Humble på Langeland som søn af en præst. Han blev selv præst og tillige kirkehistoriker. 

I 1930 fik H. G. A. Jørgensen udgivet sin bog om Gabriel Koch, som han indleder med:

FORORD

Foreliggende Levnedsskildring bestaar til Dels af Uddrag efter Biskop Kochs egne Breve, Manuskripter, større og mindre Skrifter samt Taler. Det har været min Opgave at belyse det rige Materiale ud fra Samtidens kirkelige Historie. Bortset fra denne Belysning er Fremstillingen holdt, saa vidt muligt, objektiv.

Mange Oplysninger skylder jeg Biskop Kochs Slægt, særlig Fru Overlæge A. Johannessen, f. Koch, Frk. Ulrikke Koch († 1928) og Pastor, Dr. theol. L. J. Koch, dernæst adskillige af Biskoppens Venner, blandt hvilke jeg nævner Pastor Jul. Steen, København, og Provst S. V. Nyholm, Holstebro. Navnlig til Barndoms- og Ungdomshistorien har jeg hentet Træk af Frk. U. Kochs utrykte Familieoptegnelser, der ligesom hans Breve og Manuskripter velvilligt er stillet til min Raadighed af Biskop Kochs Efterladte. Hertil kommer mine egne Erindringer fra mangeaarigt Naboskab.

I Uddragene har jeg fulgt Biskops Kochs egen, i Aarenes Løb noget ændrede Retskrivning.

Forfatteren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.