Christen Mikkelsen Kold (1816-1870) var født i Thisted som søn af en skomagermester. Allerede som 16-årig virkede han som lærerafløser, og som 18-årig blev han optaget på Snedsted seminarium. Efter seminariet var han huslærer i forskellige hjem. Han havde mest lyst til at fortælle for børnene i stedet for at lade dem lære udenad. Derfor blev han nægtet ansættelse i den offentlige skole. Efter at have hørt Grundtvig prædike og fik kendskab til hans tanker om en folkehøjskole, etablerede han med Grundtvigs støtte en folkehøjskole i Ryslinge på Midtfyn. Skolen blev senere flyttet til Dalby ved Kerteminde, og fra 1862 havde den til huse i en nyopført skolebygning i Dalum ved Odense. Skolen bærer stadig Kolds navn. Hans og Grundtvigs tanker om skoler og opdragelse lever videre i de grundtvigkoldske friskoler. 

Klaus Berntsen (1844-1927) kom til verden i Eskilstrup, Søllinge sogn på Midtfyn som søn af en gårdejer. Hjemmet var grundtvigsk præget og under Kristen Kolds påvirkning stiftede han en friskole og blev senere højskoleforstander i Særslev på Nordfyn. Han var stærkt politisk interesseret, kom i Folketinget i 1873 og var minister i flere perioder. Fra 1910-13 var han konseilspræsident.

I 1913 fik han udgivet: "Blade i Mindekransen over Højskoleforstander Kristen Kold", som han indleder med:

I det Haab, at det vil glæde Kolds mange Venner og især hans Elever at faa en Optegnelse af de Mindeord, der blev talt ved hans Jordefærd, har jeg paataget mig at udgive disse efter de Optegnelser, som de, der den Dag førte Ordet, velvilligt har tilsendt mig. Da Hr. Pastor Køster har underrettet mig om, at Beretningen om „Det kirkelige Vennemøde i København 10de og 11te September 1866“, hvori er meddelt det eneste trykte Foredrag, vi har af Kold, er udsolgt, har jeg troet det rettest at meddele det her, for at det kan blive kendt i en videre Kreds, da det giver den bedste Skildring, man kan ønske, saavel af Kolds mærkelige Levnedsløb, som ogsaa af hans egen Opfattelse af hans Livs-Gerning. Der er ganske vist mange interessante Smaatræk af Koids Liv, der ikke er meddelt i hans eget Foredrag, som kunde tjene til at fuldstændiggøre Billedet af denne ejendommelige danske Personlighed, men disse har han saa ofte fortalt sine Elever, saa jeg er sikker paa, de vil leve i Folkemunde og forplantes fra Slægt til Slægt.

 

                           Højby i Maj 1870.


                                                                                          Kl. Berntsen

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scaning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.