Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS KROG. Et Livsbillede" af W. Hjort, 1880

Jens Krog (1830-1877) kom til verden i Nordborg på Als som søn af en skibsfører. Som 18-årig blev han student fra Odense og 6 år senere cand. theol. Han blev tilknyttet præsteembedet i Flensborg men afsat af prøjserne i 1864. 4 år senere blev han kaldet til Kerteminde menighed. 

Bernt Christopher Wilkens Lind Hjort (1830-1911) var født i Brørup ved Vejen som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og cand. theol. 6 år senere. Han blev slotspræst i Glücksburg, og også han blev afsat af prøjserne i 1864. Derefter ses han som sognecapellan i Asminderød, inden han i 1870 blev sognepræst i Nyborg. I 1880 blev han opfordret til at skrive om Jens Krog. Han indleder med:

Forord.

 

Udgiveren af Tidsskriftet „Ny christelig Samler" henvendte sig i denne Sommer til Undertegnede og anmodede mig om at give Ham en Livsskildring af afdøde Pastor Krog i Kjerteminde, hvilket Ønske jeg har troet at burde imødekomme. Det turde maaske ikke være uden Interesse at følge Pastor Krogs Livsførelse, fordi Han levede og deltog i et mærkeligt Afsnit af vort Lands Historie, hvorved Hans Liv efter sin lille Maalestok gjenspeiler noget af den Skjæbne, der ramte det hele Folk. Som født Sønderjyde var Han nøie knyttet til Slesvig, hvor Han desuden virkede i et længere Tidsrum, og det nationale Spørgsmaal blev Ham derfor i Sandhed et Livsspørgsmaal. Han følte saa dybt som Nogen det smertelige Tab i 1864, men tabte dog ikke Modet og tog senere virksom Del i de kirkelige Bevægelser herhjemme, hvorved Han bidrog sin Del til Menighedslivets Fremme i Moderlandet.

Hvad mit personlige Forhold lil Krog angaaer, vil jeg blot bemærke, at vi fra vore første Studenterdage i en længere Aarrække næsten daglig havde levet sammen, og at det senere føiede sig saaledes, at vi altid havde vor Gjerning i Hinandens Nærhed, hvorfor jeg var i Besiddelse af et meget nøie Kjendstab til Hans Liv og Virksomhed.

 

             Nyborg Præstegaard den 18de Oktober 1880.

 

                                                                             W. Hjort.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.