Søren Jørgensen (1838-1903), var født i Ørbæk og virkede som lærer i Kistrup og bibliotekar på Hvedholm. Han var en meget flittig skribent og fik udgivet en del artikler og bøger med bl.a. historisk indhold.

Hans Christian Thomsen Frydendahl (1888-1947) blev født i Eskelund, Brørup sogn i Vestjylland som søn af en skrædder. Efter tjeneste i landbruget og læreplads som snedker fik han en læreruddannelse. Fra 1916 finder vi ham som førstelærer og kirkesanger i Krarup. Allerede tidligt i livet interesserede han sig for slægts- og lokalhistorie, og i perioden 1928-39 stod han for udgivelsen af månedsskriftet "Fynsk Hjemstavn". Han fik også udgivet flere personalhistoriske bøger, herunder i 1939: "S. Jørgensen, Kistrup : hans Liv og hans Indsats som Skolemand og Historiker".

Bogen indledes med disse forord:

Nærværende Levnedsskildring er først fremkommet som en Artikelrække i »Fynsk Hjemstavn« Juni—Decbr. 1938. I den her foreliggende Form er der foretaget enkelte uvæsentlige Rettelser samt et betydeligt Antal Tilføjelser.

Det er mig en kær Pligt at takke de mange, der har været mig behjælpelige med at tilvejebringe Materialet. Deres Navne vil i de fleste Tilfælde findes i Noterne. Foruden de der nævnte takkes særlig Landpost Lars Hansens Enke, Fru Usie Hansen, Ellested, der har overladt mig adskillige Breve og Billeder, samt nogle Særtryk og Udklip.

Endvidere takker jeg forskellige Arkiver og Biblioteker, navnlig Landsarkivet i Odense og Amtsbiblioteket i Svendborg for megen Imødekommenhed.

For et Tilskud til Hjælp til Bogens Trykning takker jeg Faaborg Spare- og Laanekasse.

 

     K r a r u p  Skole, 1. Jan. 1939.                                             H. C.  F r y d e n d a h l.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.