Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Dyrlæge P. JENSENS Hundredaarsbog" af H. C. Frydendahl, 1946

Peder Jensen (1846-1913) kom til verden på "Nørremosegaard" i Kværdrup sogn som søn af en landmand og rigsdagsmand. Efter sin uddannelse på Landbohøjskolen nedsatte han sig som 30-årig som dyrlæge i Kværndrup. Han var en meget aktiv foreningsmand og udfoldede samtidig en omfattende optegner- og forfattervirksomhed, dels som veterinær og dels som stedhistoriker samt folkeminde- og folkemålsoptegner. 

Hans Christian Thomsen Frydendahl (1888-1947) blev født i Eskelund, Brørup sogn i Vestjylland som søn af en skrædder. Efter tjeneste i landbruget og læreplads som snedker fik han en læreruddannelse. Fra 1916 finder vi ham som førstelærer og kirkesanger i Krarup. Allerede tidligt i livet interesserede han sig for slægts- og lokalhistorie, og i perioden 1928-39 stod han for udgivelsen af månedsskriftet "Fynsk Hjemstavn". Han fik også udgivet flere personalhistoriske bøger, herunder i 1946: "Dyrlæge P. Jensens Hundredaarsbog".

Bogen indledes med disse forord:

Den Indsats, Dyrlæge P. Jensen paa flere Felter har ydet, er af et saadant Omfang og varigt Værd, at den har gjort ham fortjent til Samtids og Eftertids Paaskønnelse.

Til Fynske Aarbøger 1946 har jeg skrevet en Mindeartikel om ham og tilrettelagt et fyldigt Uddrag af hans efterladte slægtshistoriske Optegnelser. Ved elskværdig Imødekommenhed fra Aarbogens Skriftudvalg gengives disse Bidrag i nærværende Hundredaarsbog. De foreligger dog her i en noget udvidet Skikkelse. Dertil er endvidere føjet de selvbigraflske Optegnelser, P. Jensen i sin Tid efter Opfordring sendte Højskolelærer Poul Bjerge, Askov, og som nu findes i Dansk Folkemindesamling, København.

Foruden de Laan, der andetsteds i Bogen takkes for, vil jeg her nævne og takke Amtsraadsmedlem Aksel Nielsen, Nørremosegaard, for Laan af det S. 79 gengivne Gruppebillede.

Sluttelig udtaler jeg en ærbødig Tak til Undervisningsministeriet og Faaborg Spare- og Laanekasse for gentagen Støtte til Indsamling og Udgivelse af fynske Hjemstavnsminder.

                                                                H. C. Frydendahl. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.