Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra J. L. HEIBERG's Ungdom" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1922

Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var født i København som søn af en forfatter og filolog. Han var 8 år, da faderen måtte gå i landflygtighed, og forældrene blev skilt. Johan Ludvig opholdt sig herefter på skift hos famile og venner, der sørgede for en god uddannelse. Som 18-årig blev han student og fortsatte med at omgås kultureliten i København. I en periode boede han hos faderen i Paris, hvor han deltog i det selskabelige liv og også fik tid til studier. Han havde svært ved at tage bestemmelse om sin fremtid og blev draget i mange retninger: mod naturvidenskab og matematik samt digtekunst og æstetik. I 1825 ændrede Johan Ludvig Heiberg fremtiden både for sig selv og Det Kongelige Teater. Han fik stor succes med danske stykker i den vaudevilletradition, han kendte fra Frankrig. Fra 1849-56 var han direktør for Det Kongelige Tetater. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1922 fik de udgivet bind nr. XXXVII: "Fra J. L. Heibergs Ungdom", som indledes med:

En mindre Del af den her udgivne Brevvexling blev i Aaret 1890 offentliggjort i Maanedsskriftet „Museum“ af Rigsarkivar A. D. Jørgensen. Efter at Brevene fra Etatsraadinde J. L. Heibergs Eje er overgaaet til Rigsarkivet, har Udgiverne af „Memoirer og Breve“ underkastet dem en ny Undersøgelse, ved hvilken det viste sig, at det kun var et meget knapt Udvalg af disse Breve, der for 30 Aar siden blev udgivet, samt at der i dette Udvalg netop manglede de Breve, der gør Samlingen særlig interessant og giver et i psykologisk Henseende fortrinligt Bidrag til Digterynglingen Johan Ludvig Heibergs tidligste Historie og til hans navnkundige Moders Karakteristik. De udeladte Breve kaster et helt nyt Lys over den unge Mands Rejse til Sverige. Den tidligere Udgiver har forsigtigt lagt alle de Breve tilside og dækket over alle de Ytringer, der berørerJohan Ludvigs ungdommelige Forelskelse, som netop er Grunden til at han ikke kan løsrive sig fra Stockholm, som truer med at fremkalde en alvorlig Episode mellem Moder og Søn og giver Anledning til Weyses og Gyllembourgs lange interessante Breve.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.