Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PEDER HEGELUND's almanakoptegnelser 1565-1613" ved Bue Kaae, 1976

Peder Jensen Hegelund (1542-1614) kom til verden i Ribe som søn af borgmesteren. Han gik på Ribe Katedralskole, hvor han allerede som 16-årig blev hører (underviser). I 1561 immatrikuleredes han ved Københavns Universitet. Senere studerede han i Leipzig og Wittenberg, hvor han i 1568 fik magistergraden og året efter blev rektor i Ribe. I en periode var han sognepræst i V. Vedsted, kannik i Ribe og sognepræst ved domkirken, og fra 1595 og til sin død var han biskop over Ribe Stift. Han regnes som en af Danmarks betydeligste skolemænd i 1500-tallet og er kendt som forfatter af flere skolebøger. Fra 1565 og indtil kort tid før sin død indførte han offentlige og private begivenheder i sine små almanakker, der er bevaret i Det Kongelige Bibliotek. 

Svend Bue Kaae (1909-1999) var født i København og ses som lektor med stor interesse for Ribes historie. Han arbejdede i mange år med afskrift og transskription af Peder Hegelunds almanakker: I 1976 fik han sit arbejde udgivet ved Historisk Samfund for Ribe Amt. Udgivelsen er fordelt på to bind. Bind I indeholder tekst og oversættelse. Bind II indeholder kommentarer og registre, bl.a. et omfattende navneregister. Værket indledes med forord af Historisk Samfund for Ribe Amt:

Forord.

Den senere biskop i Ribe, Peder Hegelund, som i 156o’erne studerede ved universiteterne i Leipzig og Wittenberg, begyndte 24 år gammel at foretage dagbogsagtige notater og fortsatte dermed livet ud. Til notaterne benyttede han et af tidens almanakhefter i lommebogsformat, lox7 cm; det blev til ialt 49 almanakker.

Dagbøgerne fandt lykkeligvis senere plads på Det kgl. Bibliotek, hvor de har været benyttet af historieforskere, men materialet var alt andet end let at gå til. En udgivelse af dagbogsoptegnelserne, forsynet med oversættelse, noter, registre m.v., var en påtrængende sag.

Historikeren, lektor Bue Kaae, tog opgaven op og arbejdede i en lang årrække med det komplicerede manuskript. Han havde kontakt med bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt, der var indstillet på at støtte udgivelsen med råd og dåd efter bedste evne.

Imidlertid blev det hurtigt klart, at udgivelse af et så omfattende værk i bogtryk ville blive meget bekostelig, og det så ud til, at det langt ville overstige Historisk Samfunds økonomiske formåen at financiere den, hvis bogen skulle kunne købes til en nogenlunde overkommelig pris.

Især tre forhold har samvirket til nu trods alt at muliggøre udgivelsen, forhold der hver for sig har været af afgørende betydning:

Ved at anvende moderne off-set teknik har det vist sig muligt at opnå en meget væsentlig besparelse og dog få en efter udgivernes opfattelse rimeligt klar og smuk gengivelse.

Fra kulturelle fonds og fra kommunale myndigheders side er der ydet en meget betydelig økonomisk støtte, for hvilken Historisk Samfund udtaler sin varmeste tak og påskønnelse.

Endelig er der anledning til at fremhæve, at en kreds af personer med stor velvilje har stillet deres sagkundskab, tid og kræfter til rådighed for at bistå med planens virkeliggørelse. Særlig må nævnes lektor Verner Bruhn, der har påtaget sig det redaktionelle arbejde, herunder en krævende korrekturlæsning; lektor Ellen A. Madsen's værdifulde arbejde med oversættelsen fra græsk og fru Grethe Sørensens minutiøse arbejde med renskrivningen.

Selskabet for udgivelse af Kilder til dansk Historie takkes for bistand til udsendelse af et rundspørge til belysning af interessen for værkets udgivelse og rigsarkivar Johan Hvidtfeldt og professor Troels Fink for forskellig opmuntring og støtte.

Men den første forudsætning for, at det hele er blevet til noget, har været lektor Bue Kaaes udholdende iver og interesse for at delagtiggøre et historisk interesseret publikum i det stof, de gamle kalenderoptegnelser indeholder. Historisk Samfund bringer lektor Bue Kaae sin varme tak og anerkendelse for hans utrættelige og samvittighedsfulde arbejde gennem de mange år.

        Historisk Samfund for Ribe Amt, sommeren 1976.

                                      Edelberg. 

og udgiverens forord:

Ved udsendelsen af Ribe-bispen Peder Hegelunds almanakoptegnelser ønsker jeg at rette en varm tak til bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt, der har betroet mig denne udgivelse.

En særlig tak retter jeg til bestyrelsens formand, stiftamtmand M. Edelberg, der med stor energi har skaffet de nødvendige midler til udgivelsen, og ligeledes takker jeg de institutioner, der har imødekommet stiftamtmandens henvendelse om økonomisk støtte hertil.

En oprigtig tak skal rettes til Vestjyllands historiker H.K.Kristensen, der har omfattet mit arbejde med levende interesse og altid har været beredvillig med hjælp på den ene og den anden måde.

Min kollega, seminarielektor Verner Bruhn, har som bestyrelsens repræsentant ydet en meget værdifuld hjælp, dels ved at sørge for den redaktionelle side af udgivelsen, dels ved korrekturlæsning samt med råd og bistand i det hele taget. Det arbejde, som Verner Bruhn i den henseende har påtaget sig, har sparet mig for mange anstrengelser.

En ganske speciel tak til min kone, bibliotekar Signe Kaae, der gennem årene og ikke mindst i arbejdets slutfase har hjulpet mig med råd og dåd på en måde, som kun jeg kan vurdere.

En helt afgørende hjælp har jeg modtaget fra min tidligere kollega, lektor Ellen A.Madsen, der har stået mig bi ved oversættelsen af latinen og helt overtog nedskrivningen og fortolkningen af det græske, og for alt dette er jeg Ellen A.Madsen megen tak skyldig. Ligeledes takker jeg pastor Carl Lomholt for hjælp med det hebraiske.

Universitetsstipendiat Ole Degn har velvilligst gennemset kommentaren og er navnlig for Ribe-rådmændenes vedkommende kommet med så mange korrigerende og supplerende oplysninger, at jeg har fundet det naturligt i kommentaren at henvise til oplysninger, som jeg i den henseende har fået fra ham - det sker som (Ole Degn).

Yderligere takker jeg fhv.missionær A.Andersen og professor Bent Noack for hjælp og råd ved forskellige lejligheder, og samtidig takker Jeg professor Peter Skautrup for velvilligt gennemsyn af den ordliste, der ledsager den foreliggende udgave.

Det vil også kun være naturligt at rette en tak til fru Grethe Sørensen, Ribe stiftamt, for tålmodigt og trofast arbejde med et manuskript, der ikke har været så helt let tilgængeligt.

Centralbiblioteket i Esbjerg takker jeg for altid elskværdig og imødekommende indstilling over for mit arbejde ved fremskaffelse af litteratur m.m. og ved trods vanskelige pladsforhold at have givet mig husly gennem lange tider.

En varm tak retter jeg til Sydjysk Universitetscenter for i nogle måneder under arbejdets slutfase at have ydet mig vikarhjælp, så at jeg i højere grad har kunnet hellige mig arbejdet med manuskriptet.

Til slut retter jeg en oprigtig tak til Esbjerg Sparekasse-Bikuben, Esbjerg, der i 1975 belønnede mig med en hædersgave, der kun kunne være til opmuntring for mig.

                                                                                                       Bue Kaae. 

Navneregistret i bind II er et godt sted at begynde. Der er henvisning til den side i bind 1, hvor den pågældende person er nævnt. I bind II kan man så efterfølgende læse Bue Kaas' kommentarer til Hegelunds tekst. Bue Kaas supplerer ofte med en mindre biografi om omtalte person.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II