Henrik Nicolai Clausen (1793-1877) kom til verden i Maribo som søn af en residerende kapellan. Han blev teologisk kandidat som 20-årig og var i adskillige år professor ved Københavns Universitet. Han blev kendt som debattør og politiker.

Jørgen Larsen ses som sognepræst i Roager, Haraldsted, Vor Frue i Svendborg og Helligkors i København. Han døde i 2002. 

Jørgen Larsens fik den teologiske doktorgrad på sin afhandling om H. N. Clausen. Han indleder med: 

FORORD

Siden 1878 har V. Bissens Buste af H. N. Clausen staaet foran Københavns Universitet og mindet den studerende Ungdom ikke alene om at holde Videnskabens Banner højt i Vejret men ogsaa om, at der uden for Høresalene er et Arbejde at gøre til hele Folkets og Fædrelandets Tarv. I Halvandethundredaaret for Clausens Fødsel at rejse ham et tilsvarende Monument inden for Litteraturen er den frimodige Hensigt med denne Afhandling. Vel har Clausen givet os sit Selvportræt i sine »Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie«, et Værk paa mange Punkter saa fortrinligt, at det for lange Tider har gjort enhver anden Skildring overflødig; men i de sidste Decennier er der saavel fra kirkehistorisk som fra profanhistorisk Side udført saa vægtige Forarbejder til en ny Levnedstegning af den indflydelsesrige Teolog og nationalliberale Politiker, at en saadan nu maa siges at være berettiget. Kirkehistorisk er der saaledes leveret dels nærmest orienterende Skildringer, dels mere specielle Undersøgelser af Biskop N. M. Plum og Prof. J. Oskar Andersen, og profanhistorisk har P. Lauridsen, N. Neergaard og Hans Jensen i deres grundlæggende Værker dels udførligt skildret Baggrunden for Clausens politisk-nationale Gerning, dels givet betydelige Bidrag til Belysning af denne selv. Uden disse Forarbejder havde nærværende Afhandling næppe set Dagens Lys. Er det maaske ikke i min afsides liggende sønderjyske Præstegaard lykkedes mig at pløje meget Nyland, saa faar jeg trøste mig med, at den, der pløjer den samme Ager for anden Gang, ogsaa gør et lille Stykke Arbejde.

 

              Roager Præstegaard, April 1943.

                                                                   JØRGEN LARSEN.

 

Af Grunde, som Forfatteren ikke var Herre over, lykkedes det desværre ikke at faa Bogen udgivet i 1943. Jeg maatte nøjes med at samle dens Hovedtanker i en Mindeartikel i »Kirken og Tiden« for nævnte Aar S. 175—83.

Til Bestridelse af Trykningsomkostningerne har jeg af Alfred Good’s personalhistoriske Fond modtaget et smukt Bidrag, for hvilket jeg bringer Fondets Bestyrelse min ærbødige Tak.

 

              Haraldsted Præstegaard, Februar 1945.

                                                                               J. L.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.