Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS ANDERSEN BELDENAK, Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse" af C. Paludan-Müller, 1837

Jens Andersen, kaldet Beldenak (-1537) har selv oplyst, at han var skomagersøn fra landsbyen Brøndum ved Løgstør. 1487 blev han immatrikuleret ved Kølns Universitet. Han blev præsteviet og erhvervede flere gejstlige embeder, og fra 1502 ses han som biskop over Fyns Stift. Han blev kendt som en meget magtfuld men også stridbar person, der lagde sig ud med konge og enhver. 

Caspar Paludan-Müller (1805-1882) kom til verden i Kerteminde som søn af en sognepræst og senere biskop. Som 17-årig blev han student fra Odense og valgte at studere teologi. Det førte til et mangeårigt kald som adjunkt i Odense. Mest kendt er han for et meget anerkendt historisk forfatterskab. I 1836 blev Beldenak-biografien udgivet og i 1837 udkom 2. forøgede oplag. Den indledes med:

Forord.

Det nye Oplag af Biskop Jens Andersens Levnetsbeskrivelse, som hermed forelægges Publikum, adskiller sig fra det første deels ved adskillige Rettelser og Tilsætninger i Texten og Anmærkningerne, deels ved Bilagenes Forøgelse med flere Documenter. Disse Bidrag til et dansk Diplomatarium for Begyndelsen af det sextende Aarhundrede ville maaskee ikke være uden Interesse for Dyrkerne af Fædrelandets Historie.

At Skriftet hedder en Levnetsbeskrivelse, ikke samlede Efterretninger, maa ikke oversees. Alle ganske isolerede Notitser om Jens Andersen, hvis Sammenhæng med Hans Levnets Historie i del Hele jeg ikke har kunnet indsee, ere forbigaaede, ligesom jeg ogsaa har afholdt mig fra al Polemik i Fortællingen selv, og i Anmærkningerne kun bestridt Andres Meninger, hvor det ikke kunde undgaaes Den kyndige Læser behøver ikke at gjøres opmærksom paa de Steder, hvor min Fremstilling afviger fra andre Historieskriveres. Er den rigtig, vil den gjøre sig selv gjældende; men en directe Gjendrivelse af Vildfarelser har hjemme i en Afhandling, ikke i en Skildring, der der bør være saa objectiv som mulig. Egentlig forstyrres denne Objectivitet ogsaa ved at vise Læseren det critiske Apparat, hvorpaa Fremstillingen er grundet; men i denne Henseende har jeg ikke haft fri Haand. Da jeg var saa heldig at komme i Besiddelse af en Deel hidtil ubekjendte Oplysninger, kunde jeg ikke unddrage mig den Forpligtelse, at gjøre Rede for Mine Grunde og anføre Documenterne selv; thi jeg kunde ikke forlange, at man skulde troe mig paa mit Ord alene. Imidlerrid ere idelige Afbrydelser i Fortællingen undgaaede ved at adskille Text, Anmærkninger og Bilag. I Noterne under Texten ere blot Kilderne angivne.

 

           Odense, i Marts 1837.

                                                                 C. Paludan-Müller.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I Historisk Tidsskrift 1897 fik William Christensen optaget en kritisk artikel om Paludan-Müllers bog om biskop Beldenak. Artiklen kan downloades som PDF-fil via dette link.